Norsk forening for allmennmedisin

Referat fra styremøter

Referat fra styremøte i NFA 24.4.17

Godkjent i styremøte 19. mai

Sted:   Hjemme hos Sirin Johansen, Kvitungeveien, Tromsø
Til stede: Petter Brelin, Bente Prytz Mjølstad, Eshna Ali, Sirin Johansen, Nina Wiggen, Torgeir Hoff Skavøy, Lina Linnestad (fra kl 14), Per Martin Sommernes (fra kl 14), Stefán Hjörleifsson (referent)

Forfall: Eirik Viste

Saksnr.

Sak

 

Fagpolitisk del

71/17

Fagpolitisk runde – hva har skjedd siden sist?

  • I regi av hvem (HDIR, Legeforeningen ,andre)?
  • Hva er din rolle i dette?
  • Hovedinnhold i møtet
  • Oppfølging: – i så fall hva/hvem/hvordan?

Petter Brelin: 1. HoD har bedt Petter om å bli med i Utvalg for prioritering i primærhelsetjenesten. 2. Vært på møte hos HDirs arbeidsgruppe om tobakk og lagt fram NFAs forslag. 3. HoD møte om Medisinstart: Direktoratets forslag er at dette kun skal skje på rekvisisjon fra lege. 4. Kontaktmøte med KS. 5. Styringsgruppe for handlingsprogrammet mot antibiotikaresistens 6. møte med e-helsedirektoratet. 7.Møte om Helsevakt, som viste seg å handle om ny organisering av legevakt. 8. Styringsgruppe for persontilpasset medisin.

Per Martin: Første møte i KomUT: 1. Utbredelse av kommunal meldingsutveksling. 2. Nettlegevakt-saken.

Nina: 1. Innlegg om fastlegetjenesten for nasjonalt BUP-møte. 3 Møte i ALIS-utvalget.

Sirin: 1. Legeforeningense nettverk for forbedringsarbeid som skal holde 2 dgrs konferanse om pasientsikkerhet til høsten, diskuteres nettverket burde vært spesialforening.

Stefan: Opponent i Henrik Vogts disputas.

Bente: Fagrådmøte i AMFF

 

 

Referater/oppfølgingsaker

72/17

Referat fra forrige styremøte

Vedtatt

116/16

Våruka 2017 – oppdateringer

Mandag: ALIS-kveld kl 19. Marit Hermansen, rekrutteringsfilm, pizza, drikke, mingling

Tirsdag: Helsepolitisk kurs. Representanter fra FrP og AP melder forfall, AF, uklart hva slags opplegg det blir – om prioriteringer. Mingling. Hundehjøring, løpegruppe og yoga.

Onsdag: Emnekurs søvn starter. Emnekurs hud starter. Landsrådsmøte AF: innkommet sak om Oppgaveoverføring mellom sykehus og allmennleger, som også innkommet sak til NFAs årsmøte.

Torsdag: NFA årsmøte. Referansegruppe for digital helse og persontilpasset medisin presenteres etter årsmeldingen. Bente Thorsen og Hans Høvik foreslås som ordstyrere. Omdømmefilmmen vises under leders tale og på ALIS-kveld. Rekrutteringsfilmen vises ikke på ALIS-kveld, og bør helst forbedres innen den skal vises på torsdag. Helsepolitisk verksted: Førde har 20-minutters presentasjon, så 15 minutters diskusjon. Årsmelding: … Honorarutvalgets innstilling må legges frem før budsjettgjennomgangen. Festmiddag med Løvetannpris,

 

 

Forberedelser til årsmøte: Gjennomgang av presentasjon budsjett og regnskap

 

 

Oppnevninger og representasjoner

73/17

Ny referansegruppe: Ungdomsmedisin. Lisbeth Homlong foreslått som leder av gruppa.  Vedtak: Gruppen opprettes med Homlong som leder.

 

 

74/17

Høringer

 

Ikke avgitte høringer:

 

 

Avgitte høringer:

 

 

Høringer under arbeid:

  • Forslag til kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet – ble diskutert.

 

 

 

 

Orienteringssaker

 

 

 

Annet/vedtakssaker

75/17

Nettlegevakt – innspill fra forrige møte

Ber om møte med ASP, og Petter møter juridisk avd angående at Nettlegevakten påstår på nettsiden at de har kvalitetsstempel fra «relevnte myndigheter og foreninger», og i epost svarer de at dette inkluderer ASP og dnlf. Langsiktig: Petter sitter i Hdirs Styringsgruppe for handlingsprogrammet mot antibiotikaresistens, og spiller dette inn dit.

76/17

Rammeavtalen og særavtalen – orientering og innspill

 

77/17

Vision and mission for føderasjonen – revidert forslag fra Johann Sigurdsson. Vedtak: Godkjennes

78/17

RCGP mulimorbidity Wonca - rapport til inspirasjon og orientering

79/17

Landstyremøteforslag fra NFA og Nmf om å opprette studieplasser i medisin i Stavanger. Vedtak: Fremmes for sentralstyret.

80/17

PMU – søknad om startkapital

Vedtak: Søknad innvilges