Referat fra styremøte i NFA 7.2.17

Godkjent i styremøte 7. mars

Sted:   Legenes hus, Oslo

 

Til stede: Stefan Hjörleifsson, Nina Wiggen, Lina Linnestad, Per Martin Sommernes, Eirik Viste, Bente Prytz Mjølstad, Torgeir Hoff Skavøy, Sirin Johansen, Petter Brelin, Tom Ole Øren, Tor Carlsen, Anne Ormshammer (ref.).

Forfall: Eshna Ali

Saksnr.

Sak

 

Fagpolitisk del

17/17

Stefan Hjørleifsson

Arbeid i NAFALM – nasjonal forskerskole i allmennmedisin. Oppdatering  av sentrale allmennmedisinske dokumenter pågår.   . Videreutvikling av stoffet i NFA regi er aktuelt.

Nina Wiggen

NFA prosjektgruppa for  promo- videoer for allmennmedisin er i arbeid.

Hdir pakkeforløp utredning for BUP. Ref. gruppe barnehelse forespørres om å delta i videre arbeid vedrørende behandlngsforløp.

Kurskomiteseminaret Soria Moria – innlegg om samhandlingskurs vedrørende BUP

Sirin Johansen

Hepatitt B nasjonal veileder Legeforeningen, deltar i arbeidsgruppe.

Primærprofylakse hjerte kar  - arbeidsgruppa i Hdir arbeider med  kortversjon.

 

 

 

Lina Linnestad

Møte med Rådgivningsgrupen for undersøkelse av livmorhalskreft.  

Tom Ole Øren

Forberedelser i AF for takstforhandlinger.  

Workshop KS Legeforeningen om ledelse.

OF YLF og AF jobber med arbeidsprogram for Legeforeningen.  

 

Eirik Viste

Rådslag rus og pakkeforløp Hdir.  

 

 

 

Bente Mjølstad

Arbeid med revisjon av grunnkurskatalogen.

Revisjon av nettkurs om svangerskapsomsorg tilhørende gruppe C.Arbeidsgruppe opprettet av spesialitetskomiteen i allmennmedisin.

Videokomite NFA.

 

Torgeir Hoff Skavøy

 NSH lederkonferanse.   

 

Petter Brelin

Møte med kunnskapsminister om skoleattester ifm. nye fraværsregler.

 

Kurskomiteseminaret.

 

Besøk av leder i DSAM Anders Beich om ICPC 3 konsortium.  Det skal holdes møte med repr for  det nederlandske universitetet som der foreslått som prosjektleder.  

FHI møte om Commonwealth  Fund undersøkelsen 2016 om hvordan befolkningen primærlegetjenesten.  

 

Legemiddelmeldingen- medikamentoppstart i apotek, møte i Helsedirektoratet. I

 

Møte med primærhelseavdelingen i Helsedirektoratet.

 

Tor Carlsen

SKIL – avtale med KS om samarbeid om forbedring av kronikerforløp

Møte med sykepleierforbundet om primærhelseteam

 

 

 

 

Referater/oppfølgingsaker

18/17

Referat fra forrige styremøte godkjent

116/16

Våruka

Årsmøte agenda ble gjennomgått. Innleder helsepolitisk verksted: Olav Helge Førde

Hovedpunkter fra diskusjonenene bør felles ned i referat fra årsmøtet.

Prinsipprogram: Forslag sendes ut med sakspapirene

Valgkomiteen: Trine Bjørner foreslås som ny leder.  

Ordstyrere – Hans Høvik og Bente Thorsen foreslås.

 

Oppnevninger og representasjoner

19/17

Medlemmer - Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet.  Karoline Lund , Fredrikstad oppnevnes

20/17

Ikke avgitte høringer:

21/17

Avgitte høringer:

 

 

22/17

Høringer under arbeid:

 

 

 

Annet

23/17

Referansegruppe i smertemedisin. Ref. gruppen i akupunktur har bedt om å endre navn og arbeidsområde. Navneendringen godkjent av styret.

24/17

Referansegruppe i diabetes

Kristian Jong Høines oppnevnes som leder.  

25/17

Seminar – referansegruppe astma og kols

Overskudd fra kurs kan brukes til arrangere seminar med kostnad innenfor rammen av overskuddet fra Lungedagene.

26/17

Promotering av fastlegeordningen – initiativ fra Legeforeningens sekretariat.  Diskusjon om det bør utvikles en "bransjestandard"

9/17

Prinsipprogram

Utkast fra Bente Prydz Mjølstad og Stefan Hjørleifsson forelå.

Programmet bør inneholde generelle verdier/prinsipper/retning for faget, mens konkrete løsninger hører til arbeidsprogrammet. Godkjennes i neste styremøte. 

27/17

Løvetannprisen vedtatt flyttet fra PMU/Nidaroskongressen til Våruka.

Denne lyses ut med forslagsfrist 15.3.

28/17

ICPC-utvikling. Det foreligger en invitasjon til samarbeid om utvikling av ICPC3 etter initiativ fra Wonca international classification committee. Det har vært drøftinger med DSAM og Klassifikasjonsutvalget i NFA. Saken drøftes videre med Radboud university medical centre.

29/17

Forskningsprosjekt    Norsk regnesentral. Det er planlagt et prosjekt i NAV som skal øke mulighetene for å oppdage trygdesvindel. "Prediksjon av risiko for svindel med sykepenger og dagpenger". En vil bruke opplysninger fra leger til NAV og forsikringsselskap som grunnlag. Prosjektet er definert som utenfor helseforskningsfeltet. Saken er forelagt JA-avdelingen i Legeforeningen med tanke på juridisk argumentasjon. Datatilsynet og nasjonal nemnd for taushetsplikt er aktuelle intanser å forelegge saken for. Spørsmålet om ev undergraving av tillit til fastlegene er et ytterligere problem.

30/17

Deltakere til arbeidsgruppe HDIR – Prosjekt Felles Legemiddeliste. Leder forespør aktuell kandidat.

 

31/17

Avtale mellom CC og LIP/NFA – tas til etterretning

32/17

Orientering: Utveksling/besøk av GP fra England tas til orientering

33/17

Orienteringssak – utdanningsprogram i allmennmedisin Hordaland.

34/17

Møte med Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin

 

 

NFAS hadde bedt om drøfting med NFA om hvordan sykehjemstjeneste i spesialitetsløpet i allmennmedisin kan kvalitetssikres. Kjellaug Enoksen, leder og Stephan Sudkamp, styremedlem deltok.

 

Læringsmål for spesialiteten i allmennmedisin er til høring. 2 år i sykehjem er godkjent som tellende for spesialiteten.  Veiledning og faglig innhold er foreløpig ikke spesifisert nærmere.

  Utforming av tjenestedelene i spesialiteten  inklusive veiledning vil senere bli beskrevet av direktoratet og sendt på høring. NFA vil gjerne bidra sammen med NFAS i denne prosessen.

 

NFAS arbeider for nødvendig opprustning av EPJ i sykehjem. NFA har sammenfallende syn på dette. Saken ble kort diskutert .

 

35/17

Vedr. innføring av integrert risikokalkulator for hjerte kar feltet i EPJ. Referansegruppe EPJ spørres om generelle synspunkter på  utvikling av integrerte fu nksjoner i elektronisk journal jfr. Risikokalkultor. Torgeir Hoff Skavøy kontakter referansegruppen