Retningslinjer for AFU-stipend

Allmennmedisinsk forskningsutvalg tildeler stipend to ganger årlig.
Retningslinjene her er ajourført pr 22.november 2023

AFU-stipend er en lavterskelordning som skal bidra til at leger i primærhelsetjenesten kan komme i gang med egen forskning innen allmenn- eller samfunnsmedisin. Allmennmedisinsk forskningsutvalf (AFU), et utvalg under Norsk forening for allmennmedisin (NFA), tildeler forskningsstipendet to ganger i året.

Stipendmidlene kommer fra Legeforeningens Utdanningsfond II til fremme for forskning innen allmenn- og samfunnsmedisin. Fondet bevilger årlig 60 stipendmåneder, og stipendet utlyses to ganger i året. Det kan søkes om stipend på maksimalt 6 måneder for hvert prosjekt, og det er mulig å søke flere ganger for ulike prosjekter. Én stipendmåned gir lønnskompensasjon for ett månedsverk i 100 prosent stilling. Stipendet gir muligheter for å forske på deltid.

Søknadsfristene er 1. mai og 1. november. 

Søkere må ha etablert en veileder ved en allmenn- eller samfunnsmedisinsk universitets- eller forskningsenhet for å kunne  søke. Lenker til universitetsmiljøene finner du på hjemmesidene til
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam). Stipendiater har rett til å få veiledning fra et institutt eller en forskningsenhet.

Søknaden, som skal sendes til Allmennmedisinsk forskningsutvalg via elektronisk søknadsskjema, skal inneholde:

 • Personalia og opplysninger om yrkesbakgrunn
 • Eventuell erfaring fra forskning/publisering
 • Protokollen, eller en kort beskrivelse av forskningsideen så langt den er kommet
 • Bekreftelse på at søker har en veileder

Stipendsøknaden vurderes først internt ved det instituttet søkeren ønsker tilknytning til, før den behandles i forskningsutvalgets møte. Alle søkere får skriftlig tilbakemelding om utvalgets beslutning.

Dette kan du få dekket


Stipendet dekker (sist justert november 2023): 

 • Lønnsutgifter med 60.000 kroner per stipendmåned  
 • Dokumenterte reiseutgifter til veileders institutt på inntil 4.000 kroner
 • Dokumenterte driftsmidler på inntil 2.500 kroner per stipendmåned til:  
  • kjøp av data fra databaser
  • kjøp av litteratur 
  • reiser til andre steder enn veileders institutt
  • reiser til kongresser i forbindelse med arbeidet – workshops o.l. 
  • publiseringsutgifter i open access-tidsskrifter 
  • oversettelse av vitenskapelig artikkel
  • bruk av PraksisNett
 • Det ytes støtte med engangsbeløp kr 60 000,- for kjøp av data fra kilder som HUNT, Praksisnett og andre etter søknad med anbefaling fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (gjelder fra tildelte stipend i 2023). Dette må inngå som en del av søknaden om stipend.

Stipendet utlyses hvert halvår i Tidsskrift for Den norske legeforening, i Utposten – blad for allmenn- og samfunnsmedisin, og på hjemmesidene til NFA og Norsam.

Utbetalingen av midler skjer direkte fra Fond II til den enkelte stipendiaten. Det forutsettes at vedkommende ikke har annen hovedfinansiering av prosjektet i stipendperioden og at midlene går til frikjøp fra annet arbeid.

 • Stipend på mindre enn 6 måneder utbetales som en éngangsutbetaling
 • Stipend på 6 måneder utbetales i to omganger, med utbetaling av de siste 3 månedene først etter at det er levert en fremdriftsrapport
 • Reiseutgifter og driftsutgifter utbetales mot innsending av bilag
 • Midler til kjøp av/bruk av forskningsdata utbetales etter anbefaling fra forskningsutvalget og mot innsending av bilag/faktura

Ved behov er det mulig å søke om å få overført tildelte midler til neste år, og det kan søkes om utsettelse for maksimalt 3 år. Hvis stipendet ikke benyttes, skal dette snarest meddeles forskningsutvalget, slik at midlene kan tildeles annen søker. Send e-post til AFU-sekretariatet: nfaforskningsutvalg@gmail.com.

Rapportering

Disse reglene blir sendt til stipendiat sammen med beskjed om tildelt stipend og utbetalingsrutiner:

 • Stipendiaten plikter å ta kontakt med veileder innen én måned etter tildelingen. 
 • Det kreves en fremdriftsrapport, med kommentar fra veileder, som sendes digitalt i slutten av det halvåret stipendet er tildelt for.
 • For stipend på 6 måneder, må det leveres en fremdriftsrapport før de siste tre månedene blir utbetalt.
 • Stipendiaten skal også levere en sluttrapport når prosjektet er fullført.
 • Digitalt skjema for fremdriftsrapport/sluttrapport ligger på forskningsutvalgets hjemmeside
 • Det oppfordres til å legge frem prosjektet/resultatene på relevante kongresser, som for eksempel Nidaroskongressen eller Primærmedisinsk uke.
 • Hvis prosjektet fører til en publikasjon, skal det gjøres oppmerksom på at studien er helt eller delvis finansiert av Allmennmedisinsk forskningsutvalg i Norsk forening for allmennmedisin (Funding: Norwegian Committee on Research in General Practice, a board in the Norwegian College of General Practice). En kopi av publikasjonen skal sendes til forskningsutvalget.

Prioritering av stipendsøknader 
Stipend skal gis til prosjekter innen forskning, undervisning eller fagutvikling med klar relevans for primærhelsetjenesten. Ved tildelingen bør det tas hensyn til en rettferdig fordeling med henblikk på søkernes kjønn og arbeidssted. Allmennmedisinsk forskningsutvalg vurderer protokollen på grunnlag av kvalitet, men tar hensyn til at stipendordningen skal være et rekrutteringstiltak til forskning. I prioriteringen av søknadene legges det vekt på at:

 • Søker er uten tidligere forskningserfaring 
 • Prosjektet har høy allmenn- eller samfunnsmedisinsk relevans 
 • Prosjektideen er original, det vil si: kan bidra med ny kunnskap
 • Prosjektet kan gjennomføres innen rammene for tildelt tid 
 • Prosjektet har ikke fått, eller kan ikke antas å få, annen hovedfinansiering