Norsk forening for allmennmedisin

Allmennmedisinsk forskningsutvalg

Retningslinjer for AFU-stipend

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) tildeler stipend to ganger årlig.
11. juni 2018

Stipendene tildeles fra midler fra Utdanningsfond II i Legeforeningen. Fondet er opprettet til fremme av allment praktiserende legers og privatpraktiserende spesialisters videre- og etterutdanning

Søknadsfrist er 15. mars og 15. september. Søknaden skal inneholde personalia og opplysninger angående yrkesbakgrunn. Erfaring fra forskning og publikasjon skal framgå. Et sammendrag av protokollen eller en kortfattet beskrivelse av forskningsideen så langt den er kommet, må framgå. Hvis en protokoll er utarbeidet skal denne vedlegges søknaden.

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes - det finner du her.

Stipendiaten har rett til å få veilederhjelp fra regionens allmennmedisinske universitets- og forskningsenhet. Antall søknader varierer. Ved noen tildelingsrunder kan det derfor være vanskelig å lykkes. Kolleger som er interessert i å forske bør imidlertid ta kontakt med et av den allmennmedisinske universitets- og forskningsenhet selv om de ikke når fram med søknaden for å få diskutert og bearbeidet forskningsideen eller protokollen. Medlemmer av AFU kan brukes for å få kontakt med instituttene.

Allmennpraktikerstipendene har som hovedmål å hjelpe nye forskningskandidater i gang med egen forskning. AFU vurderer selvfølgelig protokollene på grunnlag av kvalitet, men tar behørig hensyn til at stipendordningen skal være et rekrutteringstiltak.

Saksgang

AFU søker Utdanningsfond om bevilgning år ett år om gangen.

Stipendet utlyses i Tidsskrift for Den norske legeforening hvert halvår. Stipendet dekker lønnsutgifter, pt. 42 000 kr per stipendmåned, inntil 2 500 kr i driftsmidler per stipendmåned (etter søknad) og inntil 4 000 kr i reisemidler (kun reiser til veileder; mot bilag).

Søknaden om stipend stiles til AFU. Spesifisert søknad om driftsmidler stiles til Legeforeningen v/Fond II.

Søknadene vurderes av det instituttet søkerne sokner til. Instituttet foretar en intern vurdering før søknadene behandles av AFU. Samtlige søkere blir tilskrevet om resultatet av AFUs behandling av deres søknad.

Utbetaling av midler skjer direkte fra Fond II til den enkelte stipendiat. Det forutsettes at den som tildeles stipend ikke har annen inntekt i den tid stipendet varer. Stipendet kan tas ut gradert, f.eks fra en til flere dager per uke over et lengre tidsrom. Det er mulig å søke om å få overført tildelte midler til neste år ved behov. Hvis stipendet ikke benyttes, skal dette snarest meddeles AFU, slik at midlene kan tildeles annen søker.

  • Søker plikter å ta kontakt med instituttstyrer innen en måned etter tildelingen.
  • Stipendiaten plikter innen 2 måneder etter avsluttet stipendiattid å avgi rapport til Fond II; rapporten sendes via instituttstyrer med kopi til AFUs sekretariat.
  • Stipendiaten skal også levere en sluttrapport når prosjektet er fullført, dersom det er helt eller delvis finansiert av AFU.
  • Hvis prosjektet fører til en publikasjon skal det under ”Acknowledgements” gjøres oppmerksom på at studien var helt eller delvis finansiert av AFU, og en kopi av publikasjonen skal sendes AFU.

Stipendiatene skal få tilsendt disse reglene sammen med meddelelse om tildelt stipend.

Prioritering av søknader til stipend innen primærmedisin

Stipend skal gis til prosjekter med en klar tilknytning til problemer innen primærhelsetjenesten. Stipend kan tildeles forsknings-, undervisnings- og fagutviklingsprosjekter. Stipendet skal gjøre det mulig å ta fri fra primærmedisinsk praksis for å arbeide med eller planlegge prosjektet. Maksimalt bør hvert prosjekt tildeles 6 måneder, eventuelt delt på flere perioder. Det bør taes hensyn til en rettferdig fordeling mellom kjønn og landsdeler.

Prioritering av søknader skjer etter følgende kriterier:

  1. Søker er uten tidligere forskningserfaring
  2. Prosjektet har høy allmenn- og samfunnsmedisinsk relevans
  3. Prosjektideen er original
  4. Prosjektet kan gjennomføres innen rammene for tildelt tid
  5. Prosjekt har ikke fått eller kan ikke antas å få annen finansiering

AFUs sekretariat:

Allmennmedisinsk forskningsutvalg
c/o Tove Rutle
Sjøbergvegen 32
2066 Jessheim
Tlf.: 907 84 632

E-post: rmrtove@online.no