Norsk forening for allmennmedisin

Allmennmedisinsk forskningsutvalg

Retningslinjer for forskningsstipend fra NFA

Allmennmedisinsk forskningsutvalg tildeler stipend to ganger årlig.
Retningslinjene er ajourført pr april 2022.

Stipend (før kalt AFU-stipend) tildeles fra midler forvaltet av Fond II i Den norske legeforening til fremme av allment praktiserende legers og privatpraktiserende spesialisters videre- og etterutdanning.

Søknadsfristene er 15. mars og 15. september. Søknaden skal inneholde personalia og opplysninger angående yrkesbakgrunn. Eventuell erfaring fra forskning og publikasjon skal framgå. Et sammendrag av protokollen eller en kort beskrivelse av forskningsideen så langt den er kommet, må framgå. Hvis en protokoll er utarbeidet, skal denne vedlegges søknaden.

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes - det finner du her.

Stipendet skal hjelpe søkere fra allmenn- og samfunnsmedisin i gang med å forske. Allmennmedisinsk forskningsutvalg vurderer protokollen på grunnlag av kvalitet, men tar hensyn til at  stipendordningen skal være et rekrutteringstiltak. Stipendiaten har rett til å få veiledning fra regionens allmennmedisinske universitets- og forskningsenhet. Også kolleger som er interessert i å forske, men som ikke innvilges stipend, kan kontakte disse enhetene for å diskutere eller bearbeide sin forskningside eller protokoll. Medlemmer av forskningsutvalget kan formidle kontakt til instituttene.

Saksgang

Fond II bevilger 60 stipendmåneder årlig til fremme for forskning i allmenn- og samfunnsmedisin. Stipendet utlyses hvert halvår i Tidsskrift for Den norske legeforening, Utposten, blad for allmenn- og samfunnsmedisin og på NFAs hjemmeside.

Stipendet dekker (oppdatert september 2022):

 • lønnsutgifter, p.t. kr 60.000 per stipendmåned
 • reiseutgifter til veilederinstituttet etter søknad, p.t. inntil kr. 4.000
 • driftsmidler etter søknad, p.t. inntil kr 2.500 per stipendmåned. Dette innebærer
  • kjøp av data fra databaser
  • kjøp av litteratur
  • reiser til andre steder enn veilederinstituttet
  • reiser til kongresser i forbindelse med arbeidet – workshops og liknende
  • publiseringsutgifter i open access-tidsskrifter
  • bruk av PraksisNett

Søknaden om stipend sendes til Allmennmedisinsk forskningsutvalg. Spesifisert søknad om driftsmidler og reiseutgifter sendes til Fond II.

Søknaden vurderes først internt ved det instituttet søkeren sokner til før den behandles i forskningsutvalget. Søkeren blir deretter tilskrevet om resultatet av utvalgets beslutning.

Utbetalingen av midler skjer direkte fra Fond II til den enkelte stipendiaten. Det forutsettes at vedkommende ikke har annen inntekt i stipendperioden. Men stipendmidlene kan tas ut gradert, for eksempel fra en til flere dager pr uke over et lengre tidsrom. Det er ved behov også mulig å søke om å få overført tildelte midler til neste år. Hvis stipendet ikke benyttes skal dette snarest meddeles forskningsutvalget, slik at midlene kan tildeles annen søker.

 • Stipendiaten plikter å ta kontakt med instituttstyrer innen en måned etter tildelingen.
 • Stipendiaten plikter å avgi rapport til Fond II innen 2 måneder etter avsluttet stipendiattid. Rapporten sendes via instituttstyrer med kopi til forskningsutvalgets sekretariat.
 • Stipendiaten skal også levere en sluttrapport når prosjektet er fullført, dersom dette er helt eller delvis finansiert av forskningsutvalget.
 • Hvis prosjektet fører til en publikasjon, skal det gjøres oppmerksom på at studien var helt eller delvis finansiert av Allmennmedisinsk forskningsutvalg i NFA (acknowledgement), og en kopi av publikasjonen skal sendes dit.

Stipendiatene skal få tilsendt disse reglene sammen med meddelelse om tildelt stipend.

Prioritering av stipendsøknader

Stipend skal gis til prosjekter med klar relevans for primærhelsetjenesten, enten det gjelder forskning, undervisning eller fagutvikling. Stipendet skal gjøre det mulig at søkeren kan ta fri fra allmennmedisinsk praksis eller fra samfunnsmedisinske oppgaver for å planlegge og gjennomføre prosjektet. Maksimalt 6 måneder kan tildeles et enkelt prosjekt, eventuelt delt på flere perioder. Ved tildelingen bør det tas hensyn til en rettferdig fordeling med henblikk på søkernes kjønn og arbeidssted.

Prioriteringen av søknadene skjer etter følgende kriterier:

 1. Søker er uten tidligere forskningserfaring
 2. Prosjektet har høy allmenn- og samfunnsmedisinsk relevans
 3. Prosjektideen er rimelig original
 4. Prosjektet kan gjennomføres innen rammene for tildelt tid
 5. Prosjekt har ikke fått eller kan ikke antas å få annen finansiering