Retningslinjer for AFU-stipend

Allmennmedisinsk forskningsutvalg tildeler stipend to ganger årlig.
Retningslinjene her er ajourført 1.februar 2023

Allmennlegestipendet, tidligere kalt AFU-stipend, er en lavterskelordning som skal bidra til at leger i primærhelsetjenesten kan komme i gang med egen forskning innen allmenn- eller samfunnsmedisin. Allmennmedisinsk forskningsutvalg, et utvalg under Norsk forening for allmennmedisin (NFA), tildeler forskningsstipendet to ganger i året.

Stipendmidlene kommer fra Legeforeningens Utdanningsfond II til fremme for forskning innen allmenn- og samfunnsmedisin. Fondet bevilger årlig 60 stipendmåneder og stipendet utlyses to ganger i året.

Søknadsfristene er 1. mai og 1. november.

Søkere må ha etablert en veileder ved en allmenn- eller samfunnsmedisinsk universitets- eller forskningsenhet for å kunne søke. Lenker til universitetsmiljøene finner du på hjemmesidene Forskning/kvalitet hos NFA og på hjemmesiden til Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam). Stipendiater har rett til å få veiledning fra et institutt eller en forskningsenhet.

Søknaden, som skal sendes inn via elektronisk søknadsskjema til Allmennmedisinsk forskningsutvalg, skal inneholde:

 • Personalia og opplysninger om yrkesbakgrunn
 • Eventuell erfaring fra forskning/publisering
 • Protokollen, eller en kort beskrivelse av forskningsideen så langt den er kommet
 • Bekreftelse på at søker har en veileder

Stipendsøknaden vurderes først internt ved det instituttet søkeren ønsker tilknytning til, før den behandles i forskningsutvalgets møte. Alle søkere får skriftlig tilbakemelding om utvalgets beslutning.

Dette kan du få dekket
Stipendet dekker (sist justert september 2022):

 • Lønnsutgifter med 60.000 kroner per stipendmåned
 • Reiseutgifter til veileders institutt, etter søknad, inntil 4.000 kroner
 • Driftsmidler, etter søknad, på inntil 2.500 kroner per stipendmåned til:
  • kjøp av data fra databaser
  • kjøp av litteratur
  • reiser til andre steder enn veileders institutt
  • reiser til kongresser i forbindelse med arbeidet – workshops o.l.
  • publiseringsutgifter i open access-tidsskrifter
  • bruk av PraksisNett

• Det er mulig å søke om støtte på inntil 60.000 kroner til kjøp/bruk av data fra for eksempel kilder som HUNT eller PraksisNett. (Gjelder tildelte stipend fra og med 2023.)

Stipendet utlyses hvert halvår i Tidsskrift for Den norske legeforening, i Utposten – blad for allmenn- og samfunnsmedisin, og på hjemmesidene til NFA og Norsam.

Utbetalingen av midler skjer direkte fra Fond II til den enkelte stipendiaten. Det forutsettes at vedkommende ikke har annen hovedfinansiering av prosjektet i stipendperioden og at midlene går til frikjøp fra annet arbeid.

 • Stipendmidlene utbetales som en éngangsutbetaling.
 • Reiseutgifter og driftsutgifter utbetales mot innsending av bilag.
 • Midler til kjøp av/bruk av forskningsdata utbetales etter anbefaling fra forskningsutvalget og mot innsending av bilag.

Ved behov er det mulig å søke om å få overført tildelte midler til neste år, og det kan søkes om utsettelse for maksimalt 3 år. Hvis stipendet ikke benyttes, skal dette snarest meddeles forskningsutvalget, slik at midlene kan tildeles annen søker. Send e-post til utvalgets sekretariat: nfaforskningsutvalg@gmail.com.

Rapportering
Disse reglene blir sendt til stipendiat sammen med beskjed om tildelt stipend og utbetalingsrutiner:

 • Stipendiaten plikter å ta kontakt med veileder innen én måned etter tildelingen.
 • Det kreves en fremdriftsrapport, med kommentar fra veileder, som sendes digitalt i slutten av det halvåret stipendet er tildelt for.
 • Stipendiaten skal også levere en sluttrapport når prosjektet er fullført.
 • Digitalt skjema for fremdriftsrapport/sluttrapport ligger på forskningsutvalgets hjemmeside.
 • Det oppfordres til å legge frem prosjektet/resultatene på relevante kongresser, som for eksempel Nidaroskongressen eller Primærmedisinsk uke.
 • Hvis prosjektet fører til en publikasjon, skal det gjøres oppmerksom på at studien er helt eller delvis finansiert av Allmennmedisinsk forskningsutvalg i Norsk forening for allmennmedisin (Funding: Norwegian Committee on Research in General Practice, a board in the Norwegian College of General Practice). En kopi av publikasjonen skal sendes til forskningsutvalget.

Prioritering av stipendsøknader 
Stipend skal gis til prosjekter innen forskning, undervisning eller fagutvikling med klar relevans for primærhelsetjenesten. Ved tildelingen bør det tas hensyn til en rettferdig fordeling med henblikk på søkernes kjønn og arbeidssted.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg vurderer protokollen på grunnlag av kvalitet, men tar hensyn til at stipendordningen skal være et rekrutteringstiltak til forskning. I prioriteringen av søknadene legges det vekt på at:

 • Søker er uten tidligere forskningserfaring
 • Prosjektet har høy allmenn- eller samfunnsmedisinsk relevans
 • Prosjektideen er original, det vil si: kan bidra med ny kunnskap
 • Prosjektet kan gjennomføres innen rammene for tildelt tid
 • Prosjektet har ikke fått, eller kan ikke antas å få, annen hovedfinansiering