Norsk forening for allmennmedisin

Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Referat fra dagsmøte 27.11.15

Tilstede: Janecke Thesen, Jannike Reymert, Inger Lyngstad, Egil Johannesen , Tone Dorthe Sletten, Hilde Moseby Berge, Torunn Bjerve Eide, Gunnar Frode Olsen. Forfall: Mark Fagan. Referent. Torunn Bjerve Eide.

Nidaroskongressen, Maturity Matrix og TrinnVis

Positive tilbakemeldinger etter kurs på Nirdaroskongressen, men ingen har meldt noe ønske om Maturity Matrix i etterkant. Stor interesse for forelesningene I TrinnVis som ble holdt av Regin Hjertholm med støtte av Janecke Thesen og Sirin Skjold Olsen. De sistnevnte gikk rundt og hjalp folk slik at de kom hjem med en langt mer brukbar TrinnVis enn da de kom.

      

Forbedringskunnskap. Hvordan sikre SKIL-veiledere som både har den faglige kompetansen og et nettverk seg imellom?

 Janecke har 20% stilling som veilederkoordinator I SKIL. Det er foreløpig kun to veiledere å koordinere. Hvordan få på bena en god utdanning for veiledere i forbedringsarbeid raskt? Aktuelle kvalifikasjoner: Kompetanse innen gruppeveiledning, Legeforeningens kurs ”Enkelt og håndterlig”, kurs i forbedringsarbeid for leger arrangert av pasientsikkerhetsprogrammet, konferansen i Orlando, sommerskole Equip. Erfaring i praksis må komme etter hvert. SKIL bør dekke kostnadene for det mest grunnleggende, kanskje må noen plukkes ut til å være ”superbrukere” og få dekt noe mer. Honorar bør gis for veiledningsarbeid. Viktig å kontinuerlig reklamere for veiledertilbudet ettersom det foreløpig har meldt seg svært få, det bør inn som fast punkt i SKILS nyhetsbrev. 

        Behovet for veiledere blir stort dersom dette skal breddes på landsbasis. Kan det være mulig  ha flere legekontorer samtidig i samme gruppe? Vi har både positive og negative erfaringer med dette. Evt mulig å tenke seg at legekontorene/smågruppene kan klare mye på egenhånd, så lenge de får gode verktøy (og kanskje mulighet for support?).Hilde og Gunnar har erfaring for at gruppene trengte lite oppfølging mellom møtene, de var nokså selvgående.

       Hvordan selge inn forbedringskurs? God ide å gjøre det som emnekurs/poenggivende aktivitet, sannsynligvis nødvendig for å få med allmennlegene. Veldig viktig at praksisnært forbedringsarbeid må være helt lavterskel.

Muligheten for å få etterutdanningspoeng for forbedringsarbeid blir nærmest ikke  brukt. SKIL bør jobbe med å gjøre dette enklere å benytte ved standardiserte opplegg.

 

Nytt fra EQuiP

Gunnar orienterte fra siste EQUIP-møte der han og Janecke deltok. Ny leder gir nytt driv i organisasjonen. Mye aktivitet rundt ”Quality circles”. Norsk opplegg fra Referansegruppa for LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner ble overraskende godt mottatt og skal oversettes til engelsk

 

Kurs 2016?

Aktuelt med kurs i Maturity Matrix for at flere skal bli veiledere? SKIL ønsker foreløpig ikke å være ansvarlig for MM, har ikke kapasitet. Er det behov for et helt dagskurs? Er det mulig å bake inn i kurset at man kan be kursdeltagere ”forplikte seg” til å være veileder for en av de andre deltagerne? Er det behov for flere veiledere? Det har vært svært få/ingen henvendelser fra interessenter, men det har heller ikke vært så mye reklamert for. Bruk av skjemaene koster ikke noe, men man må være godkjent MM- veileder for å bruke det.

Evt overlate kursvirksomhet til SKIL, og unngå å skape begrepsforvirring ut i ”felten”.

Andre innspill til kurs: Brukerundersøkelser (men det ligger ferdige maler på Kunnskapsenteret). Trinnvis + ISO-sertifisering.

EKG og allmennlege

SKIL synes e-læringskurs om EKG for allmennleger med en enkel oppfølging er en god ide, men har ikke kapasitet på lenge. Janecke foreslo at Hilde og Knut tar ideen til veilederkoordinatorene for spesialiteten i allmennmedisin. Legeforeningen er gode på å lage e-læringskurs, og de kan gi gode inntekter.

Fordeling av høringer:

Etter diskusjon i styremøte 18. november, har styret i NFA har ønsket seg tilbakemelding spesifikt fra KUP til høringen " Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten". Inger ser på denne og kommer med innspill.

Høringen "Med åpne kort – forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse – og omsorgstjenesten".  Mulig at Tone har kapasitet til å se på denne.

En ny og mindre aktiv rolle etter at SKIL er i drift. Hvordan forvalte den klokt?

Så lenge SKIL eies av Legeforeningen, har ikke KUP så stor rolle. Likevel viktig å bevare KUP fordi vi vil være viktig rådgivende organ dersom myndighetsorganer går inn som medeiere i SKIL etter hvert. SKIL vil ideelt sett etter hvert ha et fungerende reportoar av tilbud innen kvalitetsforbedring. KUP kan fungere som rådgivende organ, rope varsko angående manglende tilbud/behov/ dysfunksjonelle tilbud. Videreføre erfaring/kompetanse. Vi er også opptatt av hvordan NFA ønsker å bruke KUP. Det kan evt tas opp med representanter for NFA i telefonmøte eller andre møter som byr seg.

 

Eventuelt:

Info fra Tone: God kvalitet henger ofte sammen med god ledelse. I forbindelse med forslaget til primærhelsetjenesten tilbyr myndighetene en lederutdanning for primærhelsetjenesten i samarbeid med BI. Både samfunnsmedisinere og fastleger ble oppfordret til å søke, men dessverre var det bare samfunnsmedisinere evt kombileger som fikk plass. Det jobbes derfor videre med dette i Legeforeningen. 

 

 Neste møte ble satt til onsdag 6/4-16 kl 10 i Bergen.