Referat fra dagsmøte 6.4.16

Møtet ble avholdt i Bergen

Til stede: Inger Lyngstad, Gunnar Frode Olsen, Tone Dorthe Sletten, Mark Fagan, Hilde Moseby Berge, Janecke Thesen, Egil Johansen, Torunn Bjerve Eide, Gjest: Petter Brelin

Ikke til stede: Jannike Reymert

 

 Ordstyrer: Mark Fagan, referent: Torunn Bjerve Eide

  1. Kort runde rundt bordet:

Hilde: Er i prosess med å søke midler til nytt forskningsprosjekt.

Mark: Har nylig fullført sitt doktorgradsprosjekt om antibiotikaforskriving i primærhelsetjenesten, vi gratulerer!

Janecke: Arrangerer kurs i kognitiv terapi.  Jobber 20% i SKIL med ansvar for veilederne. Erfaring fra pilotprosjekt med deltidsstilling som rådgivende erfaren fastlege i NAV, veldig positiv opplevelse. Diskusjon rundt bordet angående samarbeid med NAV, oppfølging av sykmeldte.

Egil: Jobber videre med EPJ-løftet,

Inger: Jobber også m EPJ-løftet, bl a  for å gjøre det mer kjent blant allmennleger, har organisert et 2-dagers kurs på PMU vedr EPJ-løftet. Deltok for andre gang på kvalitetskonferansen National Forum i Orlando i desember 2015, vil prøve å jobbe videre med Trigger Tool i sykehjem på bakgrunn av kurs der. Informerer også om pågående arbeid med å få til felles legemiddelliste som alle forskrivere har tilgang til, for å unngå dobbeltforskrivinger, uheldige interaksjoner og lignende.  

Gunnar: Bruker mye tid på oppgaven som 1. landsråd i Oslo (hovedtillitsvalg for allmennlegene), og dermed også styreverv i Oslo Legeforening. Er med å planlegge et pilotprosjekt for å registrere kvalitetsdata i 3 bydeler. Hensikten er å oppfylle fastlegeforskriftens krav om at kommunen skal følge opp kvaliteten i primærhelsetjenesten.  Dette gjøres i samarbeid med SKIL, samarbeidet kom i stand etter initiativ fra Gunnar. Er medarrangør for en møteserie over tre ettermiddager med tema barne/ungdomspsykiatri, marginaliserte grupper, voksenpsykiatri/brukermedvirkning.

Tone: Sitter i fondsutvalget i Fond 1, jobber med å få bedre finansiering av lederkurs for fastleger. Styreleder for Nidarosfondet, administrerer overskuddet fra Nidaroskongressen, arrangerer blant annet møteserie for allmennlegene i Trondheim og omegn, fast møte en gang per måned (oppfordres til å skrive i Utposten om denne modellen!). Arrangerer grunnkurs A en gang per år. Erfaring fra politikken har økt bevisstheten rundt hvor viktig det er at Legeforeningen bruker muligheter for påvirkning av lokalpolitikere.

Torunn: Har nylig hospitert på det nederlandske instituttet for helsetjenesteforskning, NIVEL, i forbindelse med pågående doktorgradsarbeid.

 

  1. Diskriminering av allmennleger/fastleger som driver med forskning/fagutvikling.

Er det aktuelt å skrive et innspill til NFA angående dette? Ett av KUPs medlemmer refererer erfaring av å ikke få en fastlegestilling med begrunnelse at interesse i forskning. Dette samsvarer dårlig med Legeforeningens/ myndighetenes holdning om at man skal satse på forskning innen primærmedisin. Petter spiller inn at dette hvis det skal gå videre er en sak mer for AF enn for NFA.Egil og Peter tar dette med tilbake til sine respektive styrer. Tar gjerne imot innspill fra KUP, men da helst også et forslag om løsning. Det ble ikke fattet videre vedtak i saken. 

4. KUPs framtidige sammensetning. Inger innleder. Angående dagens KUP-medlemmer: Jannike Reymert har signalisert at hun ikke stiller til gjenvalg, Torunn åpner for å fortsette i KUP, men har pga forskning lite reservekapasitet og er også åpen for å frigjøre plassen til nye krefter. Kan eventuelt stille som vara dersom nåværende vara-representanter ”rykker opp”. De øvrige medlemmene i KUP stiller til gjenvalg. Gunnar er, under forutsetning av at Janecke blir innstilt som nestleder, villig til å stille som leder. Dette støttes helhjertet av et enstemmig KUP.

Utfra en totalvurdering anses det både fra KUP  og leder av NFA som en god løsning at Janecke fortsetter i rollen som nestleder.

5. Brukeropplæring av personer som bruker Warfarin og må sjekke INR regelmessig.

Dette punktet utsettes til neste møte.

6. Evt:

*Neste telefonmøte planlegges gjennomført ved hjelp av Skype for business

*Hva nå med Maturity Matrix? SKIL har signalisert at de ikke har kapasitet til å overta bredding av dette enda. Det mangler en del standariseringer/ maler for veilederne som hjelp til veiledningen av kontorene. Viktig å ha klart for seg forskjellen på kvalitetsprosjekter som fokuserer på spesifikke, kliniske problemstillinger, og prosjekter som mer håndterer et legekontors behov for selv å definere egen forbedringspunkter (som for eksempel Maturity Matrix). Janecke foreslår at KUP kan ta initiativ til og søke midler for å lage et ferdig opplegg for MM. Kanskje kan noe av SKILs struktur rundt deres grupper brukes rundt MM.

*Gunnar foreslår at KUP satser mindre på emnekurs og mer på å jobbe videre med det poenggivende arbeidet i praksis. Dette støttes av KUP.

*Mark foreslår å lage en slags meny av verktøy basert på f eks det vi identifiserer som f eks de 20 vanligste problemstillingene for et fastlegekontor. Mark spiller også inn at vi kanskje bør jobbe for å gjøre kvalitetsarbeid obligatorisk for vedlikehold av spesialiteten. Det finnes imidlertid et gammelt KUP-vedtak om at vi ikke ønsker kvalitetsarbeid gjort obligatorisk før myndighetene evt bidrar ved framsnakking/delfinansiering/annet av allmennlegenes kvalitetsarbeid. Det er, ifølge fastlegeforskriften, myndighetene som har ansvaret både for at allmennlegene driver kvalitetsarbeid inkludert pasient- og brukersikkerhet (kap 7) og at allmennlegene avgir data (kap 29, ikke trådt i kraft enda) 

7. KUP ønsker et nytt møte med SKIL i løpet av høsten, om mulig knyttet til Legeforeningens Forbedringskonferanse 14-15/11-16.