Referat fra telefonmøte 4.2.19

KUP: Janecke Thesen, Gunnar Olsen, Peter Christersson, Inger Lyngstad, Tone Dorthe Sletten , Jens Lind-Larsen, Elisabeth Stura
SKIL: Nicolas Øyane, Roger Veiby

Møtet avholdes på appear.in.

Nicolas og Roger er invitert til delta på sak 1 og 2, og deretter koble seg ut.

1. Orientering fra SKIL om "kloke valg" og diskusjon rundt dette.
Nicolas orienterer - SKIL-kampanjen lanseres på våruken m "stand" i mai 2018. Første e-læringsmodul er nesten klar, jobbes med full pakke i tre moduler: Generelt om kloke valg og NFA sine anbefalinger, Biokjemiske undersøkelser og nytten av blodprøver i klinisk praksis, Radiologiske undersøkelser og indikasjon for bl.a. MR.
Venter på rapport fra MedRave om bruk av biokjemiske prøver og radiologiske undersøkelser i allmennpraksis - tallfeste henvisning-/bestillingsfrekvens(?)

Vedtak: Orienteringssak


2. Fellesmøte KUP/SKIL.
SKIL er etterhvert meget klare på at de ønsker halvårlige fellesmøter, og det har sammenheng med at SKIL kun har 2 tilsatte leger (Nicolas og Roger), begge i deltidsstillinger med behov for innspill fra KUP.

SKIL skal kun arrangere kommuneledermøte i våres, den 040419.

Vedtak: KUP-SKIL fellesmøte på Legenes Hus i Oslo. Nicolas sender ut en doodle for aktuelle datoer medio april/mai/juni.


3. Status ved evt questbackundersøkelse - praktiske prosedyrer på legekontor.
Tone; om hvorvidt legekontor har bygget ned kapasiteten for lab, skiftestue, småkirurgiske inngrep osv. Istedet for å bruke questback vil man heller se nærmere på analyse av HELFO-takstene.
Mail fra Tom Ole Øren og Petter Brelin med innspill og synspunkter i saken, ingen rekker lese før møtet og ...


Vedtak: Saken tas opp igjen i neste KUP-møte.


4. NFA og KUP - fremtiden
Er KUP ønsket av NFA? Gunnar skal delta på NFA styremøte i morgen. KUP blir i liten grad involvert i høringsrundene. SKIL har et tettere samarbeide med KUP. Generelt færre høringer?

Vedtak: Diskusjon/refleksjoner


5. Vedtektsendringer i NFA/KUP?
KUP består av 9 stk - Leder, nestleder, 4 medlemmer, 2 varamedlemmer og observatør fra AF. Varamedlemmene deltar i møtene og er også aktive deltagere.

Vedtak: KUP foreslår ingen vesentlige endringer i vedtektene.


6. Appear.In - utgifter til nettmøteportal
Ca kr 140/mnd., lavere kostnader i fremtiden, Jannecke sitt abn. Dette er en god møteløsning og bør brukes og betales for.

Vedtak: KUP vedtar å dekke sin del av de løpende utgiftene.


7.Evt.
Arbeid i KUP - "gratisarbeid" eller kompensasjon for merarbeid. Praksiskompensasjon (møter på dagtid for de med fravær fra praksis) og reiseutgifter dekkes for alle KUP-møter.

Vedtak: Diskusjon/refleksjoner - Tas opp igjen på senere KUP-møte.


Referent: Jens Lind-Larsen (jens@lind-larsen.org)