Norsk forening for allmennmedisin

Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Referat telefonmøte 11.5.2015

Deltagere: Janecke Thesen, Inger Lyngstad, Mark Fagan, Gunnar Frode Olsen, Torunn Bjerve Eide, Egil Johannesen,

Møteleder Gunnar Frode Olsen. Referent Torunn Bjerve Eide.

 

  1. Forsøk på ny møteform: Webinar. Litt tekniske problemer, møtet gjennomføres derfor som vanlig telefonmøte. Webinar virker likevel som en lovende og positive møteform. JT går videre med dette og prøver et pilotmøte med 3-4 deltagere for å avklare tekniske spørsmål.
  2. Runde rundt bordet: Gunnar og Janecke har vært på Equipmøte. Tema var kvalitetsforbedringsgrupper. I tillegg jobbes det innen Equip med å dra i gang en arbeidsgruppe for helsetilbud for LHBT-personer. Gunnar orienterer fra våruka i Fredrikstad og årsmøte i NFA og AF. Janecke har kommet inn på utdanning som nordisk forbedringsagent, dette virker veldig spennende. Torunn har fått innvilget 50% doktorgradstipend fra AMFF fra høsten av for å jobbe med prosjektet “Patients´ versus doctors´ experiences and expectations. A comparative general practice study in a Norwegian and Nordic perspective”. Inger og Egil sitter begge i Legeforeningens arbeidsgruppe for EPJ-løftet og rapporterer fra arbeidet her.
  3. Maturity Matrix (MM): SKIL har vært tydelig på at de foreløpig ikke har kapasitet til å gå videre med dette, men har ingen motforestillinger mot at KUP tilbyr MM til de som ønsker i den grad veilederne har lyst og kapasitet. Janecke lager en tekst og får den lagt ut på KUPs nettside, og ber SKIL lenke til denne. Det må fremgå hva dette dreier seg om, hvordan interesserte får kontakt, hva det vil koste osv. Kontakt går  via Janecke inntil SKIL eventuelt overtar en gang i fremtiden. Honorar vil følge veilederhonorarsatsen, for tiden kr 1200 per time (en time er 45 minutter). Det kan være aktuelt å søke fond 2 om å dekke reiseutgifter, dette blir opp til MM-veilederne. Inger ser videre på hvordan vi tilgjengeligjør MM-skjemaer for veilederne. For øvrig kan MM profileres på kurset på Nidaroskongressen, og vi kan etterhvert tenke på muligheten for et dagskurs på PMU 2016 for å utdanne flere MM-veiledere.
  4. Ansvarsfordeling mellom KUP og SKIL. KUP  tenker seg på sikt at SKIL er “utfører” og star for det praktiske tilbudet til legene, mens KUP har en rådgivende rolle i forhold til kvalitetsarbeid og satsingsområder. Det fungerer ikke slik foreløpig, og det vil nok fortsatt ta noe tid før rollefordelingen mellom KUP og SKIL er helt klarlagt.
  5. Skilnet.no. Nettsiden til SKIL er et fint utgangspunkt for arbeid fremover.
  6. Quality Circles (tema fra EQUIP-møtet nylig). Bør det være veileder i de eksisterende smågruppene? Bør KUP arbeide for å kvalitetssikre smågruppene? Diskusjon. Vi anser det ikke naturlig for KUP å ta tak i det som måtte være av svakheter ved smågruppeordningen, men overlater det til ansvarlig instans i Legeforeningen.
  7. Nidaroskongressen. KUP har én klokketime på kvalitetskurset. Vil sannsynligvis brukes til å informere om Maturity Matrix og brukerundersøkelser. Janecke og Inger tar ansvar for dette og tar endelig avgjørelse angående tema.
  8. Brukerundersøkelser. Kunnskapssenteret har utviklet nytt verktøy for brukerundersøkelser: Passopp Fastlege. Inger satt i referansegruppen for dette arbeidet som nå er ferdigstilt. På Kunnskapssenterets nettsider finner du aktuelle spørreskjemaer og registrerings-/analyseverktøy i ulike formater. Verktøyet er gratis.
  9. Gratis nettkurs i motiverende intervju (engelsk versjon). Janecke ønsker å søke det som tellende kurs. KUP støtter dette! Fortsatt usikkert om den engelske versjonen kan brukes, eller om det må oversettes til norsk. Lenke til kurset finnes på Equips nettsider.

10.  Høringsuttalelse om reseptfrie legemidler: KUP synes det er positivt at reseptfrie legemidler selges også andre steder enn i apotek. Sverige går tilbake på denne ordningen nå fordi de mener å se skadevirkninger av økt bruk. Norge mener foreløpig ikke å se det samme, og beholder ordningen. KUP er imidlertid sterkt imot å åpne for reklame da dette forventes å drive forbruket opp, noe som ikke ansees som ønskelig.

11.  Det kommer svært mange høringer, det er generell enighet om at vi ikke kan lese alle, men må prøve å konsentrere kreftene om de viktigste.