Norsk forening for allmennmedisin

Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

Referat telefonmøte 16.3.15

Deltagere: Inger, Janecke, Jannike, Gunnar, Egil, TorunnFrafall: Hilde, Tone, Mark
  1. Referat fra telefonmøtet 2. februar godkjent uten kommentarer
  2. Oppfølging av møtet med SKIL 5. mars.

Møtet var hyggelig og nyttig for å opprette kontakt for videre samarbeid. Det er svært positivt at KUPs leder nå deltar i kvalitetsteamet. Nicolas tar over som ansvarlig for de tidligere SAK-veilederne som nå er SKIL-veiledere. SKIL inviteres til å delta i KUPs google-gruppe. Forhåpentlig kan SKIL utvide sin virksomhet ganske snart slik at det kan oppleves som et reelt alternativ for hjelp med kvalitetsarbeid for legekontorene. KUPs medlemmer vil gjerne framsnakke SKIL, men det er litt vanskelig å reklamere aktivt før tilbudet er mer tilgjengelig. Det kommenteres at det kan være litt uheldig at første prosjekt fra SKIL ikke anvender en etablert metode, men I stedet planlegger utvikling av ny metode. Samarbeid vedrørende kurs: KUP vil gjerne bidra til å arrangere kurs ved Nidaroskongressen, og nedsetter en kurskomite bestående av Inger Lyngstadog Jannike Reymert som håndterer dette videre i samarbeid med SKIL. Inger og Jannike kontakter Nicolas direkte angående dette.

3. EQuiP, årsmelding og sommerskole (orienteringssak): Det forelligger en veldig positiv rapport fra Elisabeth Stura, fint utgangspunkt for å reklamere videre for EQuiPs sommerskole.

4. Maturity Matrix (orienteringssak). Det er en utfordring hvordan Maturity Matrix skal håndteres videre. Det er flere MM-veiledere som per idag er klare til å ta oppdrag. Det er et ønske fra KUP at SKIL tar på seg det overordnete ansvaret for å organisere veilederne og for å føre oversikt over resultater fra MM-gjennomganger og vedlikeholde databasen. Janecke har bedt SKIL diskutere MM på neste styremøte.

5. Regninger, møtet 5. mars (Orienteringssak): KUP sender regninger til NFA, øvrige deltagere til SKIL.

6. Janecke foreslår at etablering av SKIL og dermed overføring av oppgaver fra KUP og tidligere SAK bør markeres utad. Dette er en god ide og støttes! Jannike, Janecke og Inger ser videre på dette, og kontakter Tidsskriftet og Utposten for å oppfordre til  å skrive en nyhetssak vinklet mot dette.

I forbindelse med opprettelsen av SKIL ønsker vi også å minne oss selv og andre om følgende nyttige rapporter fra Kunskapssenteret:

https://www.fhi.no/publ/2010/vurdering-av-elementer-som-kan-innga-i-et-nasjonalt-kvalitetssystem-for-pri/

https://www.fhi.no/publ/2010/utvikling-av-nasjonalt-kvalitetssystem-for-primarhelsetjenesten--fastlegevi/

https://www.fhi.no/publ/2012/partnerskap-mellom-offentlige-private-og-frivillige-organisasjoner-brukt-ti/

 

7. Diskusjon om videre møter og hvor ofte det er aktuelt å ha felles møter med SKIL. Vi ønsker en tilbakemelding fra SKIL angående hva de foretrekker. Vi foreslår et årlig møte der halve dagen er felles med SKIL og halve møtet er rent KUP-møte. Vi ønsker primært ikke at dette skal legges i tilknytning til etablerte kurs/konferanser.

8. KUP har blitt oppfordret til å komme med kandidater til kvalitetsprisen for allmennmedisin. KUP støtter nominasjonen av et aktuelt prosjekt utviklet i allmennmedisin.

9. Sak angående brukerundersøkelser til bruk hos fastleger (Inger) utsettes til neste gang.

 

Referent: Torunn.