Bærekraft på legekontoret

I samarbeid med allmennmedisinske forskere i Bergen og Trondheim har NFA startet prosjektet Bærekraft på legekontoret. Målet er å motvirke medisinsk overaktivitet og ikke-bærekraftig bruk av den felles, offentlige helsetjenesten i Norge.
Samarbeid i luken
Foto: Anne-Line Bakken

Prosjektets mål

 1. Styrke befolkningens helsekompetanse ved å informere om hvordan allmennleger arbeider, inkludert allmennlegenes ansvar for å koordinere bruken av spesialiserte undersøkelser og behandling (portvaktfunksjonen).
 2. Informere om at overdiagnostikk og overbehandling er uheldig og potensielt skadelig for den enkelte pasient og truer bærekraften i det offentlige helsevesenet.

Bakgrunn

 • Vår solidariske, offentlige helsetjeneste er truet fordi ressursene ikke brukes godt nok.
 • Etterspørselen etter helsetjenester øker stadig, pasienter og pårørende opplever at deres forventninger ikke blir oppfylt, og helsearbeiderne opplever slitasje og meningstap.
 • Allmennlegenes portvaktfunksjon er kraftig svekket og befolkningen kjenner i for liten grad til hvordan allmennleger jobber for å gi god helsehjelp.

Virkemidler 

Venteromsskjermer
Innhold til venteromskjermer på fastlegekontorene. Bildene kan  lastes ned her (oppdatert 10.mai 2024).

Podkast: Bærekraft på legekontoret
Se oss på youtube eller lytt på spotify. Produsent: Lillian Hagala

  1. Hjelp, jeg skal til fastlegen!
  2. Besatt av full utredning – hvordan møter fastlegene pasientenes forventninger? 
  3. Skal jeg stole på fastlegen eller google?  
  4. Når lange utredninger ikke gir svar – finnes det fortsatt håp? m/Cathrine Abrahamsen 
  5. Hjelp, fastlegen nektet å henvise meg til spesialist m/Marte Kvittum Tangen 
  6. Skal vi chatte med fastlegen i fremtiden? m/Øyvind Stople Sivertsen 
  7. Vitamin D – skal vi måle det eller spise det? m/Ketil Størdal
  8. Alt du trenger å vite om blodprøver m/Steinar Hunskår

Flere relevante podkast finnes her:

Nettkurs
Nettkurset Bærekraft på legekontoret er rettet mot fastleger og medarbeidere på legekontor. Det anbefales at ansatte på kontoret tar kurset sammen. Hensikten er å gi en innføring i overdiagnostikk og overbehandling og skape diskusjon om hvordan kontoret kan bidra til en bærekraftig helsetjeneste. Kurset er gratis og kan gjennomføres på 30 minutter - sett av 45 hvis dere vil ha tid til litt mer diskusjon. Kurset er utviklet av og publisert hos Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) i samarbeid med Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL). 

SKIL-kurset Kloke Valg er et annet fellesprosjekt vi anbefaler som en del av bærekraftarbeidet. Dette kurset er også refusjonsgodkjent (praksiskompensasjon)

Bærekraft og miljø
Helsetjenesten står for minst 5,5 % av Norges utslipp av CO2. Klimaendringene som disse utslippene fører til, har blant annet negative følger for helsen til stadig flere mennesker. Vi må regne med at helsetjenesten vil bli belastet mer som følge av klimaendringene. Utslippene av klimagasser fra helsetjenesten bør reduseres raskest mulig.

Klimatiltak for allmennleger er en plakat laget av legestudenter i samarbeid med Legenes klimaaksjon. Plakaten informerer om klimautslipp knyttet til allmennlegetjenesten og inneholder forslag til tiltak for å kutte utslippene. I følge beregninger fra England, har 80% av utslippene knyttet til allmennlegetjenesten sammenheng med medikamentbruk. Derfor er det stort behov for å utvikle tiltak for å redusere unødvendig medisinbruk og særlig polyfarmasi.

Relevante artikler 

Prosjektorganisering

Prosjektledere Stefán Hjörleifsson og Linn Okkenhaug Getz. Foto Lillian Hagala.

Stefán Hjörleifsson er spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Alrek legesenter. Han er førsteamanuensis ved fagområde for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og leder styringsgruppen for legeforeningens kampanje Gjør kloke valg.

Linn Okkenhaug Getz er lege med klinisk bakgrunn innen allmennmedisin, psykiatri og arbeidsmedisin. Hun er professor ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie samt leder for Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU.

Bærekraft på legekontoret er et innovasjonsprosjekt, men skal utvikles som et samspill mellom fagutvikling og forskning. Et første PhD-prosjekt er utlyst ved NTNU våren 2023. Prosjektet tar sikte på å engasjere ulike aktører med relevans for allmennmedisinsk fagutvikling. I oppstartfasen er det etablert samarbeid med NOKLUS og Gjør kloke valg.