Høring om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus

Til Legeforeningen

1. juni 2014

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus

Bakgrunnen for endringsforslaget er at Stortinget høsten 2013 besluttet at vaksine mot rotavirus skal inkluderes i barnevaksinasjonsprogrammet. Endringen innebærer at første dose med vaksine mot rotavirus vil bli tilbudt alle spedbarn fra seks ukers alder.

Infeksiøs gastroenteritt er en av de vanligste årsakene til konsultasjoner på legevakt og hos fastlege for små barn, og det kan være en vanskelig avgjørelse for legen om barnet skal innlegges eller få konservativ behandling hjemme. Det er i mange tilfeller problematisk å formidle nøyaktig nok informasjon til foresatte slik at de re-kontakter lege ved riktig tidspunkt, og dette medfører ofte at legen innlegger barn etter føre var prinsippet.  I mangel på mulighet for nøyaktig virusdiagnostikk på stedet, og andre faktorer som reisevei, språkforståelse og kulturforståelse, er det ofte nødvendig for legen å innlegge pasienten til observasjon på sykehuset fordi man vet at små barn kan på veldig kort tid blir svært dårlige ved dehydrering.

Ut fra studiene det refereres til på internasjonal basis med bl.a. Mexico og Brasil der det vises til ingen bivirkning sammenlignet med placebo, bortsett fra lett økt forekomst av invaginasjon. I Norge refereres det til ca 1 invaginasjon på årsbasis, som anses akseptabelt.

I Norge er rotavirussykdom sjelden dødelig, men det forårsaker om lag 900 sykehusinnleggelser og 5000-10 000 legebesøk hvert år hos barn under fem år. Rotavirusvaksinen vil bidra til at barnet slipper plagene infeksjon medfører. Vaksinasjon vil også redusere antall sykehusinnleggelser og legebesøk, og gi sykefravær hos foreldre.

Dette er dermed en ny argumentasjon for innføring av vaksinei barnevaksinasjonsprogrammet. Argumentene for innføringen er å senke morbiditet og innleggelser, mens de øvrige vaksinene er innført som et tiltak for å beskytte utsatte barn mot dødelig infeksjon.  (unntatt HPV)

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering behandlet saken i 2012 og tilrådde ikke å prioritere denne vaksinen inn i barnevaksinasjonsprogrammet. Rådet skriver i sitt vedtak: De tre prioriteringskriteriene (alvorlighet, effekt og kostnadseffektivitet) ligger til grunn for rådets arbeid. Rotavirusinfeksjon kan ikke sies å være en alvorlig sykdom i Norge. For å sikre god oppslutning om det offentlige vaksinasjonsprogrammet er det viktig at befolkningen har tillit til at vaksinene som tilbys, er nødvendige for å forebygge alvorlig sykdom.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener at innføringen av vaksine mot rotavirus i barnevaksinasjonsprogrammet er både trygt og forsvarlig. Det vil sannsynligvis føre til færre barn med diare, både på legevakt og i sykehus. Samtidig er vi kritiske til en slik dreining av vaksinasjonsprogrammet mot mindre alvorlige sykdommer. Vi støtter prioriteringsrådets vurdering i at det er andre tiltak i helsevesenet som bør prioriteres før innføringen av denne vaksinen.  

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Nina Wiggen

leder NFA                                           styremedlem