Norsk forening for allmennmedisin

2014

Høring - om forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem

Til Legeforeningen

1. juni 2014
31. mai 2014

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) har sendt Legeforeningen forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem. Bakgrunnen for veilederen er at samhandlingsreformen har gitt sykehjem nye oppgaver og nye pasientgrupper. Dette innebærer at sykehjem må vurdere å utvide laboratorietilbudet med bl.a. nye pasientnære analyser. Noklus ønsker å gi bistand til sykehjem i denne prosessen og har derfor utarbeidet en veileder.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) synes veilederen i all hovedsak er oversiktlig og informativ. Den vurderes som klinisk nyttig fordi den er praktisk rettet, kortfattet og kunnskapsbasert. I sammendraget vises det i en tabell klare anbefalinger på basisrepertoar av laboratorieanalyser og hvilke analyser som kan være aktuelle i et evt. utvidet repertoar.

Det er oversiktlig redegjort for målsetting, klinisk indikasjon og rutinemessig bruk av laboratorieprøver. Det redegjøres også for hvordan man kan vurdere behov og nytte av innføring av pasientnære analyser fra utvidet repertoar på en nøktern måte; her vektlegges både medisinsk nytte og økonomisk hensyn. Sjekklisten for vurdering av laboratorietilbud i sykehjem i vedleggsdelen sammen med utfylt eksempel vurderes som nyttig beslutningsstøtte.

I bakgrunnsinformasjonen kommer det fram at veilederen også er ment for Kommunalt akutt døgntilbud (KAD) senger lokalisert i sykehjem. Anbefaling i basisrepertoar av laboratorieanalyser er i hovedsak sammenfallende med anbefalinger til diagnostikk i NFAs ”Medisinsk faglig veileder for KAD”, dvs CRP, Hb, Glukose og ustix. I NFAs  KAD-rapport er også INR med i basisrepertoar, mens veilederen klassifiserer INR som aktuell prøve i utvidet repertoar.

Avslutningsvis vil NFA bemerke at blod i avføring (hemofec) ikke står i basisrepertoaret. Dette er en enkel analyse som raskt kan avklare viktige kliniske problemstillinger på sykehjem, og som vi mener hører hjemme i basisrepertoaret.  

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Sirin Johansen

leder NFA                                           styremedlem