Norsk forening for allmennmedisin

2021

Allmennmedisinsk Forskningsutvalg utlyser: To samfunnsmedisinske ekstrastipend høsten 2021

Stipendmidler for inntil 12 måneder, seks til hvert prosjekt, kan søkes av leger i allmenn- og samfunnsmedisin som vil gjennomføre et forskningsprosjekt med klar tilknytning til, og med samfunnsmedisinske aspekter, ved koronaepidemien i primærhelsetjenesten.
12. april 2021
Ekstrastipend

COVID-19 har vist at vi trenger mer forskning på samfunnsmedisinske problemstillinger forankret i primærhelsetjenesten i Norge. Med denne utlysningen ønsker vi å utfordre spesielt leger i samfunnsmedisinske stillinger i Kommune-Norge til å utforske samfunnsmedisinsk relevante aspekter ved pandemien. Mulige spørsmål kan være: Hvordan har smittetrykket fordelt seg i sosiale grupper i pandemiens forløp? Hvilke sosialmedisinske og psykososiale konsekvenser av tiltakene har vært observert (e.g med henblikk på forekomst av vold i nære relasjoner)? Hva kjennetegner de pasientgruppene som først og fremst har vært rammet av pandemien, og hvordan kan disse skjevhetene forklares? Hvordan ble informasjonen om risiko formidlet til de mest utsatte deler av befolkningen under den pågående pandemien?

Hvilke erfaringer kan kommuneoverlegene formidle med henblikk på smittevernarbeid, og hvordan har de opplevd rammebetingelsene for å drive slikt smittevernarbeid som god samfunnsmedisin under pandemibetingelser?

Disse forskningsspørsmålene bør oppfattes som veiledende og verken uttømmende eller bindende.

 

Norske samfunnsmedisinere har spilt en sentral rolle under denne pandemien. AFU utlyser hermed stipendmidler til to samfunnsmedisinere som ønsker å utforske pandemi-relaterte problemstillinger.

Stipendet omfatter per stipendmåned: kr 50.000 i lønnsmidler. Dessuten inntil kr 2.500 i driftsmidler og inntil kr 4.000 i reisemidler til en reise til veilederens institutt. Drifts- og reiseutgifter må legitimeres.

Stipendiatene forventes å være tilknyttet en universitets- eller forskningsenhet i allmenn- og samfunnsmedisin ved en veileder. Ved tildeling følges AFUs statutter, som sier følgende:

Stipend skal gis til prosjekter med en klar tilknytning til oppgaver innen primærhelsetjenesten. Støtten kan gis til forsknings-, undervisnings- og fagutviklingsprosjekter. Den skal gi søkeren mulighet å ta fri fra primærmedisinsk/samfunnsmedisinsk praksis for å arbeide med prosjektet i maksimalt seks måneder, eventuelt delt på flere perioder. Ved tildelingen legges det vekt på at:

1. Søker er uten tidligere forskningserfaring

2. Prosjektet har høy samfunnsmedisinsk relevans

3. Prosjektideen er original

4. Prosjektet kan gjennomføres innen rammene for tildelt tid

5. Prosjekt har ikke fått eller kan ikke antas å få annen finansiering

Hvis disse stipendene ikke brukes opp av søkere fra primærhelsetjenesten, blir også annet helsepersonell med interesse for eller tilknytning til primærhelsetjenesten vurdert. AFU foretar tildeling av stipendene etter innstilling fra de respektive institutter.

Stipendiater oppfordres til å framføre sine prosjekter på forskningsdagen under Primærmedisinsk uke, under Nidaroskongressen, på årsmøtet i NORSAM eller i andre faglige fora. Forskning teller i etterutdanningen i allmenn- og samfunnsmedisin jfr. spesialistreglene. Et søknadsskjema er tilgjengelig via

https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Styrets-arbeid/underutvalg/afu-allmennmedisinsk-forskningsutvalg/elektronisk-soknadsskjema-til-afu-stipend/

Ytterlige informasjon gis ved sekretariatet og de allmenn- og samfunnsmedisinske medisinske instituttene. Søknaden på inntil 6 sider (protokoll m/referanser 4 sider, søkerens CV 1 side, veiledererklæring 1 side) sendes elektronisk i pdf-format via foranstående portal innen 15. september, 2021.

Kontaktpersoner ved de samfunnsmedisinske instituttene:

Karen W. Hara (NTNU)

Liv Kvalvik (UiB)

Anne Helen Hansen (UiT)

Anne Olaug Olsen (UiO)

Allmennmedisinsk forskningsutvalg
v/ Tove Rutle
Tlf: 90 78 46 32
E-postadresse: rmrtove@online.no

 

Søknader som er sendt etter søknadsfristen blir ikke tatt i betraktning.