Allmennmedisinsk forskningsutvalg utlyser tre ekstrastipender

Allmennmedisinsk forskningsutvalg, et underutvalg i Norsk forening for allmennmedisin, har som mandat å forvalte og tildele stipendmidler fra Den norske legeforeningens Fond II til allmenn- og samfunnsmedisinsk forskning, undervisning og fagutvikling. Mandatet omfatter å utfordre kolleger i førstelinjen til å undersøke forhold som ikke er blitt tematisert av de enkelte søkere, men som likevel har høy faglig relevans og bør undersøkes. Det lyses da ut ekstrastipender.
Middelaldrene mann snakker med en lege. Foto Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff
Fastlege som behandler en pasient. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Allmennmedisinsk forskningsutvalg utlyser nå tre slike ekstrastipender for leger som arbeider i allmenn- og samfunnsmedisinske stillinger i primærhelsetjenesten, hvert av dem med lønnsmidler for seks måneder, knyttet til disse utfordringer i helsetjenesten:

Primærhelsetjenester til flyktninger

Er primærhelsetjenesten tilstrekkelig forberedt og organisert for en akutt, sterk tilstrømning av flyktninger? Hvordan bygger ulike kommuner opp sine helsetjenester til flyktninger og, hvis nødvendig, øker kapasiteten på kort varsel? Hva er de største utfordringene og hva er mulige suksessfaktorer – både på kort og på lang sikt – for å få til et godt helsetilbud til dem som kommer? Hvordan oppleves overgangen fra den akutte situasjonen der det ofte opprettes ad hoc mottaksapparater til innlemming i den ordinære helsetjenesten – av både pasienter, behandlere og helseadministratorer? Er de første flyktningene helsemessig «representative» for dem som kommer senere? Endres deres helsebehov når flyktningene har vært en stund i Norge? Hvordan ivaretas den faglige kompetansen på migrasjonshelsefeltet mellom slike «bølger» av flyktninger eller asylsøkere?

 

Konsekvensene av fastlegekrise

Hvilke konsekvenser har krisen i fastlegeordningen for den enkelte pasient som står uten en fast lege? Hvordan håndterer disse pasientene sine helseproblemer og hvordan forholder de seg til helsevesenet? Hvordan påvirkes eksisterende helseproblemer av at regelmessig oppfølging uteblir? Hvilke følger får det for eksisterende helseproblemer at fastlegen er fraværende?

 

Pasientnære diagnostiske hjelpemidler i primærhelsetjenesten

De altoverveiende fleste pasientkontaktene i helsevesenet i Norge finner sted i primærhelsetjenesten. Daglig stiller vi spørsmålene: Bør jeg legge pasienten min inn på sykehus? Bør jeg henvise til videre undersøkelser? Er det spesifikk behandling jeg selv bør iverksette?

Utover anamnesen og den kliniske undersøkelsen har vi flere pasientnære diagnostiske hjelpemidler å støtte oss på i våre vurderinger.

Hvordan brukes eksisterende pasientnære diagnostiske hjelpemidler? Hvordan kan de brukes mer klokt og kostnadseffektivt? Hvilke diagnostiske hjelpemidler trenger vi i tillegg til dem vi har, og hvordan kan de brukes?

 

Allmennmedisinsk forskningsutvalg utfordrer leger i førstelinjen til å formulere søknader med utgangspunkt i disse emner og spørsmål under veiledning av kolleger som er ansatt ved et av de fire allmenn- og samfunnsmedisinske instituttene i Norge.

Resultatene av undersøkelsene bør publiseres i form av rapporter eller artikler i norske eller internasjonale fagtidsskrifter.

Forskning i allmennmedisin teller i etterutdanningen, jf. spesialistreglene.

Søknader med prosjektbeskrivelse (maks. 4 sider), søkerens CV (1 side) og bekreftelsen av veiledertilknytning til et allmennmedisinsk forskningsmiljø (1 side) sendes innen 1. mai 2023. Ekstrastipend kan også tildeles søkere med tidligere forskningserfaring.

Retningslinjer for allmennlegestipend og mer informasjon om søknaden finner du her.