Bedre behandling av hodepine

En informasjonskampanje skal utruste fastlegene med verktøy som gjør det enklere å diagnostisere og behandle migrene.
KUPP logo

Omtrent 900 000 nordmenn sliter med migrene. Fastleger i Norge møter mange pasienter med hodepine daglig, men en studie fra 2021 av Kristoffersen og medforfattere avdekket betydelig forbedringspotensial i behandlingen som tilbys migrenepasienter. Studien viste at kun en tredjedel av pasientene som kunne hatt nytte av forebyggende behandling faktisk mottar dette. I tillegg er medikamentoverforbrukshodepine en vanlig komplikasjon, en problemstilling mange leger kanskje ikke er klar over.

For å adressere disse utfordringene, har KUPP satt i gang en informasjonskampanje rettet mot å øke fastlegenes kunnskap om migrene og fremme bedre behandlingspraksis. KUPP – Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter er et undervisningstilbud til norske fastleger, der det tilbys produsentuavhengig og kunnskapsbasert oppdatering om bruk av legemidler innen ulike terapiområder. I denne kampanjen er målet å gi leger oppdatert informasjon om migrenebehandling.

– Vi ønsker å utruste fastlegene med verktøy som gjør det enklere å diagnostisere og behandle migrene. Ved å styrke kunnskapen om temaet blir det lettere å forskrive riktig anfalls- og forebyggende behandling for pasienten, sier Ketil Arne Espnes, medisinsk faglig rådgiver for KUPP og spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi.

Besøker legekontor rundt i landet

KUPP-teamet har så langt besøkt omtrent 1300 allmennleger rundt i Norge, både i person og over video. Tilbudet er gratis.

– Vi får veldig god respons når vi snakker med fastleger om dette. Det er tydelig at mange ønsker mer kunnskap om migrenebehandling og syns det er nyttig med de brosjyrene vi deler ut, uttrykker Espnes. 

Underveis får man opplæring i fem grunnelementer:

1. Screeningverktøy for å få fastsatt om det er migrene: Spørsmål om kvalme, lysskyhet og medtatthet (KLM-spørsmålene) er et nyttig utgangspunkt.

2. Alle migrenepasienter bør få tilbud om anfallsbehandling som er tilpasset plager og behandlingseffekt.

3. Forebyggende migrenebehandling kan startes i allmennpraksis.

4. Medikamentoverforbrukshodepine (MOH) er den vanligste komplikasjonen ved migrenebehandling og må følges opp.

5. Menn og kvinner er forskjellige, og migrene hos kvinner påvirkes av endringer i østrogennivå.

Støttes av nevrologene

Rådene rundt migrene er noe som også støttes av nevrologene. Norsk nevrologisk forening har også utarbeidet egne retningslinjer rundt hodepinebehandling gjennom kampanjen Gjør kloke valg, som tar sikte på å redusere overbehandling og overdiagnostisering i helsetjenesten.

– Hodepine er ikke en og samme sak, og det krever ulike former for tilnærming. Medikamenter som virker mot migrene er ikke nødvendigvis virksomme mot en spenningshodepine. Man kan ende med å behandle folk med noe som ikke virker, og kanskje gir dem bivirkninger. I tillegg kan det være dyrt, og kanskje gjør feil tilnærming at man ikke tar tak i det som burde vært tatt tak i, sier Jana Midelfart-Hoff, leder for Norsk nevrologisk forening.   

– Medikamentoverforbrukshodepine kan komme av høyt forbruk av spesiell anfallsmedisin mot migrene (triptaner), men også av jevnt forbruk av medisiner som Paracet og Ibux over lengre tid. Vi ønsker å slå et slag for den tverrfaglige ikke-medikamentelle tilnærmingen; søvnmønster, fysisk inaktivitet og kroniske spenninger i nakke og skuldre kan påvirke både migrene og spenningshodepine, forteller Midelfart-Hoff.

Norsk nevrologisk forening har tre råd når det gjelder utredning av hodepinepasienter i primærhelsetjenesten:

  • Unngå å tilråde anfallsmedisiner mot hodepine uten å informere pasienten om medikamentoverforbrukshodepine. Ved hyppig hodepine bør medikamentinntaket overvåkes med hodepinedagbok.
  • Unngå å skrive ut opioid/kodein-preparater eller benzodiazepiner mot hodepine, det gir bare tilleggsproblemer for pasienten.
  • Unngå rutinemessig å rekvirere undersøkelser som EEG ved hodepine, men vær observant på eventuelle «røde» flagg og husk SNARET ( Start/Utvikling? Nevrologiske følgesymptom? Allmenntilstand? Risikofaktorer? Eldre (>50år)? Tidligere hodepine?)

For å lese mer om KUPP-kampanjen og laste ned informasjonsmateriell: Riktigere bruk av legemidler mot migrene - RELIS

Nevrologenes anbefalinger gjennom Gjør kloke valg-kampanjen: Norsk nevrologisk forening | Gjør kloke valg (legeforeningen.no)