FASTLEGENS 1-2-3-4 FOR KRONISK NYRESYKDOM

Nyresykdom. Ill: Colourbox
Illustrasjon: Colourbox

Sammen med Norsk nyremedisinsk forening har NFA laget en veileder for kronisk nyresykdom.  

Kronisk nyresykdom (CKD) er hyppig forekommende og en sterk risikofaktor for kardiovaskulære hendelser. Albuminuri (målt ved albumin-kreatinin ratio (AKR) i urinen) er ofte første tegn. CKD gir lite symptomer og er i stor grad underdiagnostisert, men tidlig behandling og oppfølging er vist å kunne bedre levetidsutsikter og redusere kardiovaskulære komplikasjoner. Målet med veilederen er å gi fastleger en hjelp til identifisering og oppfølging av CKD i tidlige stadier, gi grunnlag for råd til pasienter om egenbehandling, samt gjøre det enklere for primærhelsetjenesten å vurdere hvilke problemstillinger som bør lede til konsultasjon med eller henvisning til nefrolog.

For risikogruppene er det ikke tilstrekkelig å måle kreatinin-verdier, siden over 30% av nyrefunksjonen kan være borte før kreatinin stiger over øvre normalgrense. For pasienter med diabetes, høyt blodtrykk, overvekt og hjerte- og karsykdom er årlig analyse av urin-albumin-kreatinin-ratio (urin-AKR) og  eGFR (kreatinin) anbefalt. Med disse to prøvene kan pasientens sykdom defineres, klassifiseres i ulike stadier og prognosen kartlegges.

Det har skjedd mye innen behandling av CKD de siste par årene. SGLT-2-hemmere har dokumentert god effekt på kardiorenale endepunkter1,2. , men mange pasienter med type 2 diabetes som bruker SGLT-2 hemmere kan fortsatt ha CKD som forverres over tid.3,4 Bruk tabellen i veilederen og følg anbefalingene. Som en hovedregel bør alle som havner i oransje eller rød rute henvises til eller konfereres med nefrolog.

 

1 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1504720

2 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1812389

3 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2024816

4 https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1811744