Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Ekstrastipend fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)

Det utlyses et stipend på fire måneder med tema:

Evaluering av allmennpraktikerstipendene
25. januar 2019
AFU

Den norske legeforening opprettet i 1976 en stipendordning for allmennpraktikere. Ordningen har vært evaluert tre ganger, første gang for årene 1976–86, andre gang for tiden 1986—93 og tredje gang for perioden 1993—2009. AFU ønsker nå å få beskrevet aktiviteten basert på stipendordningen for perioden 2009–19.

Målsettingen med stipendordningen er i henhold til statuttene:

”å tildele stipend til allmennleger og leger i samfunnsmedisinsk arbeid som ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt, eller medvirke til et undervisningsopplegg og til fagutvikling i allmennmedisin eller samfunnsmedisin med en klar tilknytning til problemer innen primærhelsetjenesten.”

AFU utlyser et stipend på 4 måneder for å evaluere AFU-stipendene i perioden 2009 til 2019. Vi ønsker å få svar på følgende spørsmål:

 

- hvem har fått tildelt stipend?

- hvilke emner er blitt belyst?

- hva slags faglig dokumentasjon har stipendene ført til?

- har AFU-stipendet vært inngangsport til videre forskningsaktivitet?

AFU søker en lege i allmenn- eller samfunnsmedisin som har forskningserfaring, men dette er ingen absolutt forutsetning. Søkeren ventes å ha etablert tilknytning til et institutt i allmenn- og samfunnsmedisin gjennom en veileder. Søknaden med begrunnelsen for interessen, søkerens CV og en kort erklæring fra veileder sendes AFU-sekretariatet innen 30. mai 2019.

Søknad AFU-stipend

Forskning teller i etterutdanningen i allmenn- og samfunnsmedisin (se spesialistreglene).

Et søknadsskjema med veiledning kan lastes ned fra AFUs nettsider under Norsk forening for allmennmedisin (se foranstående lenke).

Allmennmedisinsk forskningsutvalg
v/ Tove Rutle
Tlf: 90 78 46 32

E-postadresse: rmrtove@gmail.com