Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Ny diagnosekode for covid-19 i ICPC-2

Det er opprettet en ny ICPC-2 diagnosekode til bruk ved mistenkt eller bekreftet covid-19 (koronavirussykdom) hos pasienter. Formålet er å overvåke utbruddet og hvordan det påvirker legesøkningen i primærhelsetjenesten, samt tilrettelegge for fremtidig forskning.
26. mars 2020
Tastatur

R991 Covid-19 (mistenkt eller bekreftet)
Korttekst: Covid-19
Inkluderer: Mistenkt eller bekreftet covid-19
Ekskluderer: Influensa R80
Kriterie: Covid-19 diagnosen skal brukes ved mistenkt eller bekreftet tilfelle av covid-19 jf. FHI’s til enhver tid gjeldende definisjon https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/).
Merk: Der influensa klinisk og epidemiologisk er like sannsynlig som covid-19, bør R80/Influensa benyttes som hoveddiagnose og R991/Mistenkt covid-19 som bidiagnose. Vi må legge til dette i vår informasjon.

Den nye diagnosekoden er implementert i kodeverket av Direktoratet for e-helse og er klar for nedlastning til de ulike EPJ systemene (via leverandørene) på legekontor og legevakt. Hos noen skjer oppdateringen automatisk, men hos andre er det behov for å gjøre oppgraderingsrutiner lokalt. I samme oppdatering er det lagt inn diagnosekoder til bruk ved senere beredskapshendelser (R992-R999/Utbruddssykdom definert av FHI, luftveier og D991-D999/Utbruddssykdom definert av FHI, fordøyelsessystemet). Det vil gå ut informasjon fra FHI som samarbeider med Direktoratet for e-helse dersom en av disse utbruddskodene skal brukes og kriterier for bruk.

Den nye diagnosekoden for covid-19 skal tas i bruk umiddelbart når den er tilgjengelig i EPJ. Den skal brukes ved mistenkt eller laboratoriebekreftet tilfelle av koronavirussykdom covid-19. Definisjonen av mistenkt tilfelle kommer til å endre seg under forløpet av epidemien, og bør brukes etter FHI’s til enhver tid gjeldende definisjon (se lenke nederst i skrivet). Der influensasykdom klinisk og epidemiologisk er like sannsynlig som covid-19, bør R80/Influensa benyttes som hoveddiagnose og R991/covid-19 (mistenkt eller bekreftet) som bidiagnose.

Sykdommen Covid-19 er definert som en allmennfarlig smittsom sykdom, jf. forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer § 1 (se lenke nederst i skrivet). Dette betyr at pasientene ikke skal betale egenandel ved mistanke om smitte som medfører undersøkelse av pasienten. Fritak for egenandel gjelder også ved behandling og kontroll av sykdommen (se lenke nederst i skrivet). Ordningen med fritak for egenandel gjelder både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten (se lenke nederst i skrivet).

Diagnosekoden covid-19 vil kunne benyttes som sykmeldingsdiagnose.

Lenker:
FHI’s definisjon av mistenkt eller laboratoriebekreftet tilfelle av koronavirussykdom covid-19:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/
Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-01-01-100 
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-27-923
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-27-959

Spørsmål om kodeveiledning rettes til Direktoratet for e-helse: kodehjelp@ehelse.no
Spørsmål om innlegging av ny kodefil rettes til leverandør av EPJ system.
Spørsmål om refusjoner kan rettes til Helfos veiledningstelefon for helseaktører: 23 32 70 40
Spørsmål smittevern og kriterier for covid-19 kan rettes til FHI: Folkehelseinstituttet@fhi.no 


Dette er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, NAV og Norsk forening for allmennmedisin.