En arbeidsgruppe i Legeforeningen har på oppdrag fra sentralstyret skrevet et rapportutkast som tar for seg temaene over- og underdiagnostikk, over- og underbehandling og variasjon i helsetjenesten. NFA hilser rapporten ​velkommen. Temaet er meget aktuelt

Til Legeforeningen

30. mai 2016

Legeforeningen har mottatt høring fra Folkehelseinstituttet om ny nasjonal veileder for håndhygiene.

NFA mener at dette er et viktig tema, men at veilederen har noen svakheter:

  • En etat bør ha ansvar for alle nasjonale veiledere og retningsliner
  • Veilederen må publiseres i det formatet som direktoratet benytter for sine veiledere.
  • Veilederen bør kortes ned og tilpasses klinikerens hverdag.
  • Rådene gitt i veilederen synes velbegrunnet og fornuftige.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med landets fire kompetansesentre for smittevern og nasjonal arbeidsgruppe for markering av håndhygienes dag 5. mai, utarbeidet utkast til ny nasjonal veileder for håndhygiene. Veilederen er ment for bruk i sykehus, i sykehjem, utdanningsinstitusjoner (medisinske fakulteter, sykepleierhøgskoler, hjelpepleierutdanningen osv), innen psykiatri og andre helseinstitusjoner. Prinsippene i veilederen kan også brukes i hjemmebaserte helsetjenester, klinikker, legekontor, tannlegekontorer og helsestasjoner.

Helsetjenesteassosierte infeksjoner er hyppige komplikasjoner i kontakt med helsevesenet. Håndhygiene er et effektivt tiltak for å begrense spredningen av denne typen infeksjoner og god håndhygiene er et billig og enkelt tiltak som bidrar til å få ned antibiotikabruken.

NFA erkjenner at dette er et viktig område som fortjener oppmerksomhet. Vi finner at det er en del svakheter med den foreliggende veilederen.

 I det utsendte utkastet foreligger veilederen i PDF-format.  Den er, så vidt vi kan forstå, ikke tilrettelagt i det hyperlink /  API formatet som helsedirektoratet bruker. NFA har i mange år arbeidet for at alle veiledere publiseres i et lett tilgjengelig format på nettet og at det publiseres på et nettsted med et gjenkjennbart grensesnitt.  Dette har helsedirektoratet nå gjort med sine siste veiledere og retningslinjer. NFA har hatt noen innsigelser på grensesnittet direktoratet bruker på egne nettsider, men synes at direktoratet nå er på riktig vei. NFA mener at vi  trenger en nasjonal standard og en etat som har ansvar for alle nasjonale retningslinjer og veiledere. Vi opplever at det er en økning i antall retningslinjer som berører helsetjenesten. Redaktør i Tidsskrift for den norske legeforening Are Brean tar i sin artikkel «Et Kaos» tatt til orde for at det gjøres en opprydning i helsevesenets utallige og ofte motstridende retningslinjer. http://tidsskriftet.no/article/3478797/

 Vi foreslår at FHI overlater publisering og ansvar for videre behandling av retningslinjen til Helsedirektoratet og at retningslinjen publiseres i det formatet direktoratet benytter. Et slikt tiltak vil kunne øke anvendeligheten og søkbarheten for klinikere samtidig som veilederen lettere kan sees i sammenheng med de andre nasjonale veiledere og retningslinjer

Det er signalisert at Folkehelseinstituttet vil publisere denne nasjonale veilederen som e-bok høsten 2016. NFA mener at dette kan være et supplement til publisering på nett, men at det neppe vil bli noen kioskvelter og at e-bok formatet ikke er godt egnet for aktiv klinisk bruk. Det vil være mer nyttig om de mest sentrale rådene kan inkorporeres i andre kilder som leger bruker, f. eks. Norsk elektronisk legehåndbok og Helsebiblioteket.

Vi har også en del kommentarer til innholdet. Veilederen er svært ordrik, den kan med fordel kuttes vesentlig ned. Det er bl.a. ikke behov for å gi en detaljert beskrivelse av hudens oppbygning i dette dokumentet, FHI må forvente at de som leser dokumentet har den nødvendige bakgrunnskunnskap slik at man kan korte det ned og samtidig gjøre de sentrale og viktige rådene tydeligere og lettere tilgjengelig.

De konkrete rådene som gis i veilederen synes rimelige og fornuftige. Vi synes kanskje at man skulle moderere rådet om kortermet uniform med tanke på det norske klimaet. Rådet om friske negler og neglsenger er sikkert også et godt råd., men vanskelig å håndtere for de som har neglsykdommer. Dette kunne også vært kommentert med tydeligere tiltak.

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin  

Leder

Per Martin Sommernes

Styremedlem