Forslag til fase1 for innføring av pakkeforløp for hjerneslag

Til Legeforeningen

22. november 2017

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til fase 1 for innføring av pakkeforløp for hjerneslag. Fase 1 beskriver det anbefalte pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten, med koder og forløpstider, så langt som dagens system tillater. Pakkeforløpet vil inneholde målepunkter med målformuleringer og forløpstider.

Direktoratet ønsker innspill på om målsettingen med pakkeforløp for hjerneslag blir ivaretatt med dette utkastet. Videre ønsker de innspill på målepunktene, beskrivelsene av disse, og om andre temaer burde vært med. De ønsker i tillegg innspill på det videre skisserte pakkeforløpet, og vedlagt plan for fase 2, med fokus på rehabilitering. Helsedirektoratet vil arbeide videre med fase 2 i 2018.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har vurdert det utsendte forslaget. Som Helsedirektoratet skriver i høringsbrevet, skal fase 1 beskrive det anbefalte pasientforløpet i spesialisthelsetjenesten. Fastlegene har en sentral rolle i primærhelsetjenesten og har befatning med hjerneslagpasienter både i akuttfasen og i rehabiliteringsfasen når de tilbakeføres til kommunen. Siden ikke alle pasienter med en akutt cerebral hendelse kontakter AMK for hjelp, men heller ringer legevaktsentral eller fastlegekontoret for hjelp, bør det vurderes å justere flytskjemaet som er satt inn under det innledende kapittelet ”Introduksjon til pakkeforløp hjerneslag”:

 (tabellen blir ikke synlig i denne nettløsningen, men du finner den på   https://helsedirektoratet.no/horinger/hjerneslag-pakkeforlop-fase-1/seksjon?Tittel=introduksjon-til-pakkeforlop-hjerneslag-11312

Målepunkt 2 ”AMK” i tabellen bør etter vårt syn i alle fall ha et tillegg siden første kontakt med helsevesenet ikke sjelden er legevaktsentral eller fastlegekontor i form av en øyeblikkelig hjelp-henvendelse pga mer diffuse symptomer på hjerneslag som nyoppstått hodepine, svimmelhet eller synsforstyrrelse. Ved slike symptomer må det være lav terskel for rask (lege)undersøkelse og om det vekkes mistanke om akutt cerebral hendelse som årsak til symptomene, må pasienten raskt sendes videre til avklaring i akuttmottak. Vi har erfaring for at fastlegen eller legevaktlegens bidrag ved utrykning sammen med ambulanse til pasient med mulig hjerneslag, kan sikre viktig bakgrunnskunnskap om sykdom og medikamentbruk, slik at tiden til radiologisk diagnostikk og behandling kortes ned.

I deler av landet drives trombolytisk behandling i CT-ambulanser slik som i Østfold og i lokalmedisinske sentre med CT, slik som ved Hallingdal sjukestugu på Ål. Selv om dette volummessig utgjør et lite antall pasienter, bør også målepunkter og forløpstider for disse pasientene beskrives.

I motsetning til de nasjonale retningslinjene for behandling av hjerneslag, synes vi at forslaget til pakkeforløp omtaler forløp ved hjerneblødning noe mangelfullt (jfr tablelen over med kun en pil fra hjerneblødning til rehabilitering. Vi kunne ønske oss nærmere beskrivelse av målepunkt for behandling av hjerneblødning og hjernehinneblødning som er aktuelle for kirurgiske eller intervensjonsradiologiske tiltak. Det ville være avklarende å vite noe om forventningene til de nevrokirurgiske og nevroradiologiske avdelingene ved behov for operativ behandling av blødning for å begrense skade. I noen tilfeller er f.eks den kliniske mistanken om akutt subaraknoidalblødning så høy, at pasienten bør sendes direkte til slikt senter for diagnostikk og evt behandling, og ikke til nærmeste akuttmottak. Et fullgodt tilbud for denne pasientgruppen fordrer også at bilder kan overføres elektronisk mellom lokalsykehusene og de nevrokirurgiske avdelingene.

Vårt generelle inntrykk av dette pakkeforløpet er at det ikke er innrettet i tilstrekkelig grad mot primærhelsetjenesten. Fastlegens muligheter og behov kunne med fordel vært tydeligere beskrevet. Norsk forening for allmennmedisin ser frem til å lese forslaget til pakkeforløp for hjerneslag fase 2 siden vi regner med at allmennlegene vil bli mer involvert i rehabilitering og etterbehandling av hjerneslagpasientene – både som fastleger og i funksjon som sykehjemsleger i kommunale sykehjem.

 

Med vennlig hilsen

Petter Brelin
Leder

Ståle Sagabråten
Nestleder