Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et høringsnotat med forslag til lovendringer i forbindelse med oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen. NFA er positive til at departementet nå kommer med enkelte konkrete oppfølgin

Til Legeforeningen

2. september 2016

Statens strålevern har på oppdrag fra og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, gjennomgått kapittel VI om medisinsk strålebruk i gjeldende strålevernforskrift, og vurdert innholdet i hele forskriften opp mot det nye strålevernsdirektivet i EU. Som et resultat av dette arbeidet er det utarbeidet et nytt forslag til forskrift.

Det er 2 forhold i dette forslaget som NFA ønsker å kommentere:

  • Krav til henvisning og indikasjon.  NFA støtter at det stilles tydelige krav til henvisninger og at det er gode indikasjoner for å utføre disse undersøkelsene. NFA er bekymret for den sterkt økende bruken av billeddiagnostikk de siste årene. Vi vet at svært mange undersøkelser utføres uten at det får noen terapeutisk konsekvens for pasienten., dette gir både en unødig strålebelastning og en overdiagnostikk som igjen fører til overbehandling,
  • Kravene til personell som håndterer røntgenutstyr. Vi forstår forslaget slik at spesialist i allmennmedisin ikke er godkjent til å bruke enkle røntgenapparater i motsetning til en rekke andre legespesialister og kiropraktorer. Dette kan få uheldige konsekvenser for de stedene i norsk allmennmedisin der det brukes enkelt radiologisk utstyr i dag. Det er noen perifere kommuner der man har brukt enkelt røntgen utstyr for å kunne hjelpe pasienter i forbindelse med akutt sykdom, skader o.l. På denne måten slipper pasientene lang transport til nærmeste sykehus. Slikt utstyr står i enkelte sykestuer, på noen perifere legekontorer o.l.  Vi vil advare strålevernet mot å lage en forskrift der man ved å sette for store krav til personell de facto nedlegger et godt og trygt tilbud til pasienter i perifere strøk.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                     

Leder