Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger (og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge)

Til Legeforeningen

28. april 2015

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri emballasje. Målet med dette er å hindre at barn og unge begynner med tobakk.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter høringen i sin helhet inklusiv forslag om standardisering for andre tobakkstyper og størrelse på snusbokser og porsjoner.

I høringen foreslås det at alle tobakkspakninger skal ha mørkegrønn farge. Skriften som angir merkenavn og produsentinformasjon skal også standardiseres; både farge, størrelse og plassering på pakningen. Logo og andre designelementer skal ikke brukes, verken på tobakkspakningene eller på produktene. Pakningene skal fortsatt ha helseadvarsler. Det foreslås også å standardisere pakningsform for sigaretter, rulletobakk og snus. Når det gjelder selve tobakksproduktene foreslås det standardisering av farge (hvit) på sigarettpapir og snusposer, angivelse av merkenavn, samt minstevekt på rulletobakk.

Den overordnede visjonen i den nasjonale tobakksstrategien for perioden 2013–2016 er at Norge på lang sikt skal bli tobakksfritt og at dette er også inntatt i tobaksskadelovens formålsbestemmelse, jf. § 1. Departementet finner det uakseptabelt at det fortsatt er så mange barn og unge som begynner å bruke tobakk. Dersom vi skal nå målet om en tobakksfri ungdomsgenerasjon og på sikt et tobakksfritt samfunn, er det helt nødvendig å hindre at tobakksvarer appellerer til barn og unge.

Den foreliggende høringen er et godt og solid dokument som har berørt alle perspektiver (helsemessig, juridisk, etisk, økonomisk, fl.) og instanser ved et slikt tiltak. Begrunnelser som underbygget forslaget til tiltaket er velfundert og godt argumentert. Det foreligger omfattende forskning og studiematerialer både i Norge og mange andre land til grunn for forslaget.

Dette stemmer godt overens med NFAs visjon og uttalelse om et tobakksfritt samfunn i tidligere temarelaterte høringer.

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Fuk-Tai Sundvor

Leder                                                   styremedlem