Høring – Avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven §3-3

Til Legeforeningen

30. august 2018

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Årsaken er at departementet mener effekten av meldeordningen er usikker, og at ressursene kan brukes bedre på andre tiltak.Sekretariatet i DNLF ber i den forbindelse om at NFA gir tilbakemeldinger om hvordan ordningen oppleves i deres hverdag, og hvilken effekt foreningsleddene mener ordningen har hatt. Det er også ønskelig med tilbakemeldinger på om det vurderes som riktig å avvikle ordningen slik departementet foreslår, og om de foreslåtte erstatningstiltakene vil fungere på en god måte.

NFAs medlemmer omfattes ikke av meldeordningen slik den er organisert i dag. Vi opplever derfor ingen direkte effekter av denne meldeordningen, vi har heller ikke registrert at noen av våre medlemmer har registrert indirekte effekter i form av endret behandling av pasientene som et resultat av denne meldeordningen.  NFA støtter tidligere høringsuttalelse fra DNLF «Høringsuttalelse – NOU 2015:11 – med åpne kort». Det legges spesielt vekt på kapittel 2. Varsling – og meldeordning, der man beskriver dagens meldeordning som komplisert, lite kjent og vanskelig tilgjengelig. Vi stiller oss bak Legeforeningens anbefaling om en utvidelse av meldeplikten til å gjelde alle typer helse- og omsorgstjenester. Det er viktig at det utvikles bedre elektroniske meldingssystemer som også er tilpasset allmennlegetjenesten og mindre virksomheter.

I høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet er det gitt flere gode grunner for avvikling, der hovedgrunnen er omdisponering av ressurser. Denne avviklingen er foreslått som følge av at Stortinget har vedtatt utvidet varselplikt til Statens helsetilsyn og ny undersøkelseskommisjon om alvorlige hendelser skal gjelde for hele helse- og omsorgstjenesten og ikke bare spesialisthelsetjenesten. NFA har liten tro på at det vil være formålstjenlig  med en undersøkelseskommisjon, vi er positive til en utvidet varselplikt og minner om at det må etableres digitale løsninger som fastleger enkelt kan benytte. Det vil også være viktig å opprettholde den grunnleggende intensjonen,  beskrevet i «Høringsuttalelse – NOU 2015:11 – med åpne kort» der meldingen ikke primært skal føre til sanksjoner for de impliserte parter, men heller forbedring av systemer for å lære av feilene som begås.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                         Espen Storeheier                                             Leder                                                                                                             Styremedlem