Høring - Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i helsepersonellova m.m.

Til Legeforeningen

15. november 2016

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på̊ høring forslag om endringer i flere lover og enkelte forskrifter. Endringene gjelder barns rettigheter, helsepersonells taushets- og opplysningsplikt, delegering av Helsepersonellnemdas arbeid og pasientskadelovens virkeområde.

NFA har ingen prinsipielle innvendinger til foreslåtte endringer i lov og forskrift. Se kommentarer under de enkelte forslag.

1) Barns rett til medvirkning og medråderett etter pasient- og brukerrettighetsloven (kap.2)

Departementet foreslår følgende:

●      Retten barn har til å få informasjon og bli hørt skal fremgå̊ direkte av pasient- og brukerrettighetsloven

●      Innføring av en snever tilgang i pasient- og brukerrettighetsloven til ikke å informere foreldre eller andre med foreldreansvaret, også̊ når pasienten eller brukeren er under 12 år

●      Det skal fremgå̊ av pasient- og brukarrettighetsloven at barn under 16 år i spesielle avgrensede tilfeller har selvstendig samtykkekompetanse

●      Det skal følge av pasient- og brukarrettighetsloven at et barn skal få informasjon og bli hørt fra det er i stand til å danne seg egne synspunkt om det samtykket dreier seg om, og få mulighet til å si sin mening før spørsmålet om samtykke til helsehjelp blir avgjort. Dette skal gjelde senest fra barnet fyller sju år. Det skal legges vekt på kva barnet mener, ut frå alder og modenhet, og frå fylte 12 år skal det legges stor vekt på kva barnet mener.

NFA støtter forslaget om snever tilgang til ikke å informere foreldre eller andre med foreldreansvar også når pasienten er under 12 år. I høringsbrevet framkommer det at dette vil være aktuelt dersom det ”kjem fram informasjon som kan peike i retning av at foreldra eller andre med foreldreansvaret utset barnet for fysisk eller psykisk mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for alvorleg omsorgssvikt.” 

NFA støtter også forslaget om at barn under 16 år i spesielle avgrensede tilfeller har selvstendig samtykkekomptanse. Dette er en logisk forandring i loven som samsvarer med lov om taushetsplikt for denne aldersgruppen.

NFA støtter også forslaget om at barn ned til 7 år skal få informasjon og bli hørt og at deres mening skal vektlegges ut fra alder og modenhet.

2) Samtykke fra foreldre ved vaksinasjon (kap. 3)

Departementet foreslår at det skal fremgå direkte av pasient- og brukerrettighetsloven at det er tilstrekkelig av en med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet.

NFA støtter forslaget om at det er tilstrekkelig at en av foreldre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet. Mange barn har foreldre som ikke bor sammen. Dersom det kreves samtykke fra begge kan dette føre til lavere vaksinasjonsprosent pga praktiske problemer med samtykke eller pga problemer med høyt konfliktnivå mellom foreldre.

3) Helsepersonell sin ivaretagelse av barn som pårørende til alvorlig syke og skadede søsken og som etterlatte etter foreldre og søsken (kap. 4)
I 2009 ble det innført nye bestemmelser for å sikre at helsepersonell identifiserer og sikrer informasjons- og oppfølgingsbehovet mindreårige barn kan ha som følge av at de er pårørende til foreldre som er pasienter med psykisk sjukdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Departementet foreslår at helsepersonell også skal sikre informasjon og oppfølging for mindreårige barn som pårørende til søsken med alvorlige helseproblemer, eller som etterlatte etter foreldre eller søsken.

NFA støtter forslaget om at loven om helsepersonells ivaretagelse av barn som påførende utvides til også å gjelde søsken og ved død av nærstående familiemedlemmer.  

4) Utvidet strafferamme for brudd på taushetsplikt (kap. 5)

I dag blir brudd på taushetsplikt etter helsepersonelloven, pasientjournalloven og helseregisterloven rammet av både den generelle straffebestemmelsen i straffelovens § 209 og straffeforskriftene i de nevnte lovene. Departementet foreslår å endre straffebestemmelsene i disse lovene slik at de viser til straffeloven § 209. Dette vil innebære at strafferammen for brudd på taushetsplikten etter disse lovene blir endret fra bot eller fengsel i inntil 3 måneder til bot eller fengsel i inntil 1 år. HOD foreslår denne endringen ettersom det da vil bli samsvar mellom straffenivået for brudd på taushetsplikt og brudd på de andre forskriftene i helsepersonelloven.

NFA deler departementets intensjon om å se alvorlig på taushetspliktbrudd og har ingen innvendinger mot å straffe regulær journalsnoking. Allikevel er vi usikre på om det er riktig å styrke personvernet og taushetsplikten ved å øke strafferammen til et år. Helsepersonell vil i en del barnevernssaker måtte balansere mellom hensynet til taushetsplikten og hensynet til opplysningsplikten til barnevernet. Øker man straffen for taushetspliktbrudd, kan man risikere at enkelte helsepersonell avstår fra å melde barnevernssaker som de oppfatter som usikre og i "gråsonen" for hva som skal meldes.

 

5) Utvidet tilgang til å delegere frå Helsepersonellnemnda til sekretariatet (kap. 6)

Det har vært en markant økning mottatte klagesaker til Statens helsepersonellnemnd de siste årene. Departementet skriver at de derfor foreslår at nemndleder skal kunne avgjøre saker som ikke byr på vesentlige tvilsspørsmål, og at Helsepersonellnemnda også skal kunne delegere vedtakskompetanse til sekretariatet i slike saker.

NFA støtter forslaget om mer fleksibilitet i behandling av klagesaker til Helsepersonellnemda slik at ressurser brukes på en mer hensiktsmessig måte dersom dette også medfører at  behandlingstiden reduseres. Samtidig vil vi understreke at helsepersonells rettsikkerhet må ivaretas på en forsvarlig måte slik at vi forutsetter at de saker som kun behandles administrativt kommer til nemnda for orientering. Vi mener også at nemda må styrkes slik at saksbehandlingstiden blir kortere.

6) Presisering av opplysningsplikten (kap. 7)

Det har blitt reist spørsmål om hvorvidt opplysningsplikten i helsepersonellova § 17 innebærer at helsepersonell plikter å gi tilsynsmyndighetene opplysninger som er omfattet av taushetsplikten, Departementet foreslår å tilføye en presisering i bestemmelsen, slik at det klart går fram at den ikke gir fritak fra taushetsplikten.

Departementet foreslår også å gjøre en rekke tekniske endringer som skal bidra til å gjøre innholdet i de gjeldende bestemmelsene i helsepersonelloven tydeligere (kap. 8).

NFA støtter presisering i lovverket slik at taushetsplikt ovenfor annet helsepersonell ivaretas.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin       

Leder

Sirin Johansen

Styremedlem