Høring – Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten 11.11.20

Til Legeforeningen

11. november 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i helsepersonelloven, pasientjournalloven mv. Departementets formål med endringsforslaget er å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten samt legge til rette for etablering av behandlingsrettet helseregister. Departementet foreslår lovendringer som departementet mener skal gjøre det klarere hva som er lovlig deling av opplysninger, og som skal legge bedre til rette for samarbeid og læring i helse- og omsorgstjenesten.

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter forslaget til denne måten å bruke helseopplysninger på, og ser at det vil være nyttig både for pasientene og helsepersonell.

 

Med vennlig hilsen

                                                                                              

Marte Kvittum Tangen                                                        

leder NFA