Høring – Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker 7.7.2020

Til legeforeningen

7. juli 2020

Barne- og familiedepartementet har sendt ut en høring om bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker. Forslagene gjelder bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker som behandles av domstolene. Målet er å øke kvaliteten på og styrke tilliten til de sakkyndiges arbeid og domstolenes avgjørelser.

Departementet foreslår at Barnesakkyndig kommisjon skal kvalitetsvurdere sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker før retten kan bruke dem som bevis. Kommisjonen skal ha en veiledende funksjon overfor retten, slik at det fremdeles vil være opp til retten å vurdere rapportens bevisverdi. Kommisjonens uttalelser vil dermed ikke være bindende. Formålet er å bedre den etterfølgende kontrollen med og kvalitetsvurderingen av rapportene i enkeltsaker.

Departementet foreslår videre at barneloven skal inneholde en henvisning til tvistelovens regler om rettens oppnevning av mer enn én sakkyndig. Formålet er å gi en pedagogisk påminnelse til retten om å vurdere behovet for flere sakkyndige slik at saken tilføres nødvendig bredde- og spisskompetanse. I tillegg foreslår Barne-og familiedepartementet at krav til utforming av sakkyndiges mandater og rapporter hjemles i forskrift.

 

Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) støtter departementets forslag.

Vi vil særlig kommentere på den delen av høringen som omhandler sakkyndigrapporter (kapittel 8, side 42-44 i høringsforslaget). Departementet foreslår at det i forskrift kan gis utfyllende regler om utformingen av sakkyndiges mandater og rapporter. Vi støtter tanken om at dette kan

·       øke kvaliteten på sakkyndigarbeid og gi bedre opplysning av saken

·       ha positive effekter på rekrutteringen av sakkyndige (mer ryddig og lettere for sakkyndig å vite hva som bør med i rapporten)

·       effektivisere Barnesakkyndig kommisjons kontroll

·       gjøre det lettere for sakkyndige som ikke er helsepersonell å utforme en rapport

Vi vil understreke at reglene om utforming ikke må bli for rigide, slik at det alltid er rom for best mulig belysning av saken.

 

 

Med vennlig hilsen                                                                                      

Marte Kvittum Tangen                     Christina Stangeland Fredheim             leder NFA                                              styremedlem NFA