Høring - Delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR

Til Legeforeningen

23. april 2019

Helsedirektoratet sender utkast til Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) på høring. Høringsutkastet er en delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder (2011).
NFA har i samarbeid med faggruppen for gynekologi i allmennmedisin lest og vurdert høringen.
Vi mener at det er svært viktig at det sørges for at kvinner som mottar LAR behandling også bruker prevensjon. Vi mener at det må være en forutsetning at kvinner som mottar LAR behandling også har prevensjon. LAR behandlingen innebærer inntak av medikamenter som er direkte til skade for fosteret, det å unngå slik skade er må være en plikt både for individet og for samfunnet. Vi har billige, effektive og lett tilgjengelige tiltak for å hindre disse skadene, og vi mener derfor at kvinner som mottar LAR behandling også må bruke prevensjon. Vi minner om at det kreves av kvinner som mottar systemisk behandling med vitamin A derivatet Isotretionin i behandling for akne og for visse epilepsi medisiner at de må bruke adekvat prevensjon under behandlingen. Vi ser ingen prinsipielle forskjeller på disse behandlingene og mener at det samme bør gjelde for kvinner som bruker LAR medisiner. I konsensusrapporten er dette diskutert mer grundig og vi savner en referanse til den og en retningslinje som er tydeligere på at kvinner i LAR skal ha prevensjon.
Vi ønsker en tydelig gjøring av fastlegenes rolle i et eventuelt svangerskap hos en pasient i LAR. Vi foreslår et innspill til tilleggstekst:
« Ved ønske om svangerskap hos kvinne under LAR bør fastlege informeres i epikrise fra behandlende LAR-lege/institusjon. Fastlege i samråd med kvinnen kan sammen planlegge videre oppfølging knyttet mot spesialisthelsetjenesten med fødepoliklinikk og spesialiserte team der som bidrar til oppfølging av LAR pasienter.»
«Ved etablert svangerskap hos kvinne under LAR skal fastlege og jordmor i kommune/bydel informeres i epikrise og LAR-institusjon bør bidra direkte med kontakt opp mot fødepoliklinikk for oppfølging der med etablering av gode, trygge relasjoner.»
For øvrig mener vi at denne retningslinjen er et svært viktig arbeid som berører en stor del av pasientgruppene til allmennlegene. Det er veldig bra at det tydeliggjøres i retningslinjene at det er et LAR lege ansvar å følge opp disse pasientene under svangerskapet med tanke på medisinering, og at det ikke skal overføres til fastlege. Dette ansvaret kan gjerne tydeliggjøres enda mer. Vi opplever at det er dessverre flere rusavdelinger ved helseforetakene som i svært liten grad har lege tilgjengelig, og de har en tendens til å overføre mange oppgaver til fastlegene uten at det finnes samarbeidsavtaler for det.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                Nina Wiggen
Leder                                                            Styremedlem