Høring – endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes

Til Legeforeningen

23. oktober 2015

Legeforeningen har mottatt høring fra Statens veivesen/Helsedirektoratet om endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes. På bakgrunn av høringsinnspill i forrige høringsrunde har Helsedirektoratet valgt å sende på høring et endret forslag til bestemmelser for førerrett ved diabetes.

  • NFA støtter foreslåtte endringer i ny forskrift for førerkort i både førekortgruppe 1,2 og 3
  • Det forventes at ny forskrift bruker den presise betegnelsen ”legemidler som kan gi hypoglykemi.
  • Nye foreslåtte krav for førekortgruppene vurderes som forsvarlige for å sikre trafikksikkerheten.

 

I forslaget som ble sendt på høring i desember 2014 var det stilt krav om at det ikke må ha vært noe tilfelle av alvorlig hypoglykemi siste 12 måneder for å oppfylle helsekravene for førerkortgruppe 1 og 2. For førekortgruppe 3 var helsekrav ikke oppfylt dersom vedkommende har diabetes og bruker legemidler som kan gi hypoglykemi. Dette er strengere enn EU-direktivet.

Helsedirektoratet foreslår nye bestemmelser som lemper på disse kravene, slik at det på nærmere bestemte vilkår og med oppfølging av spesialist vil være mulig å få helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 etter en observasjonstid på minst tre måneder, alternativt minst seks måneder dersom vedkommende har diabetes og har hatt alvorlig hypoglykemi siste år. For førekortgruppe 1 foreslår Helsedirektoratet at ordlyden endres fra ”ikke må ha vært noe tilfelle av alvorlig hypoglykemi siste år” til ”ikke må ha vært mer enn ett tilfelle av alvorlig hypoglykemi siste år”. Vilkåret er at pasienten følger legens råd/anbefalinger, herunder anbefaling om egenmåling av blodsukker i forbindelse med føring av motorvogn. Personer som har diabetes type 1 eller 2 og bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, vil ikke fylle helsekravene for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss (dette er et uendret krav).

NFA støtter foreslåtte endringer i ny forskrift for førerkort i både førekortgruppe 1,2 og 3. Moderne diabetesbehandling består av svært mange medikamenter med ulik virkningsmekanisme. Det er derfor mange muligheter for å korrigere behandling ved alvorlig hypoglykemi slik at nye anfall med stor sannsynlighet kan unngås.

NFA deler bekymringen for at de strenge krav som initialt ble foreslått kunne føre til uønskede effekter som at hypoglykemiske anfall ble underrapportert, og at mange yrkessjåfører som tidligere fikk dispensasjon ikke hadde mulighet til å få førerkort.

 

NFA deler også bekymringen for at tidligere foreslåtte forskrift blandet begreper som ”legemidler som kan gi hypoglykemi” og ”blodsukkersenkende legemidler”. Det forventes at ny forskrift bruker den presise betegnelsen ”legemidler som kan gi hypoglykemi” og at det i veilederen kommer tydelig fram hvilke medikamenter dette gjelder. Det kan ikke forventes at fastleger skal ha full oversikt over alle diabetesmedikamentenes detaljerte virkningsmåte.

 

Nye foreslåtte krav for førekortgruppene vurderes som forsvarlige for å sikre trafikksikkerheten.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin                                                                     Sirin Johansen 

Leder                                                                                  Styremedlem