Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75 - 80 år.

Til Legeforeningen

27. juni 2014

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. og forskrift om lisens til helsepersonell.

Forslaget går ut på å heve aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 – 80 år. Departementet foreslår videre at dagens ordning med adgang til å søke om lisens for helsepersonell over 75 år, videreføres for helsepersonell over 80 år som ønsker å fortsette å drive pasientrettet virksomhet. Det foreslås en overgangsordning for helsepersonell som er mellom 75 og 80 år når ny aldersgrense innføres

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) stiller seg positiv til forslaget.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Torgeir Hoff Skavøy

leder NFA                                           styremedlem