Høring – Endring av førerkortforskriften

Til Legeforeningen

31. august 2017

Norsk forening for allmennmedisin har mottatt høringsbrev og høringsnotat, og takker for muligheten til å levere høringssvar.

I høringsnotatet foreslår Vegdirektoratet justeringer i helsekravene for bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, og for risiko for epileptiske anfall. I tillegg foreslår Vegdirektoratet at en administrativ bestemmelse om helseattesters varighet tas inn i forskriften.

Når det gjelder høringsnotatets pkt 3 om endring av Forskriftens § 20 pkt 5, . Endringen innebærer kun en presisering av bestemmelsen, slik at det fremgår klart at helsekravene til førerett i førerkortgruppe 1 er oppfylt etter ett år uten epileptiske anfall i våken tilstand, dersom nevrolog vurderer at det er lav årlig risiko for anfall mens førerkortinnehaver er våken. Dette er en endring  som foreslås med bakgrunn i samtaler med det nevrologiske fagmiljøet, og antas derfor å være veloverveid.

Høringsnotatets pkt 4 om Førerkortforskriftens § 4-1 som omhandler varigheten av førerkort og helseattester der varigheten av førerkortet settes til den datoen helseattesten ble utstedt. Dette oppfattes å være en presisering av en administrativ bestemmelse som synes vel begrunnet. Norsk forening for allmennmedisin anbefaler at det informeres grundig om endringen til publikum, slik at befolkningen kan minimalisere tidsperioden mellom utstedelse av helseattest og utstedelse av førerkort.

Norsk forening for allmennmedisin ønsker å sette fokus på høringsnotatets pkt 2, endringen av Førerkortforskriftens § 36 ved at § 36 nr 8 foreslås opphevet. Dette forslaget kom fordi Helsedirektoratet har lagt fram forslag om at vedlegg 1 endres at slik antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva ikke lenger vil være spesielt regulert i § 36. Forslaget innebærer at bestemmelsen i § 36 nr. 8 oppheves. Helsekravene ved bruk av disse legemidlene vil da i stedet bli vurdert etter den generelle bestemmelsen i vedlegg 1 § 35: Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.

Dette oppfattes som en positiv endring, da det kan bidra til å sikre at personer som er avhengig av stabil medisinering med antipsykotika, antiepileptika eller antidepressiva ikke påføres uhensiktsmessig reduksjon i legemiddeldosering for å beholde førerretten hvis de temporært eller fast får behov for tilleggsmedisinering med legemiddel fra en av de andre legemiddelgruppene angitt i § 36.

Dette vil for eksempel gjelde for en pasient med depresjon som behandles med et antidepressivum i stabil og adekvat dose, som pga en akutt livshendelse får akutt behov for en innsovningstablett i noen dager. Da vil pasienten kunne fortsette med uendret dose av sitt antidepressivum, og dermed forbli stabilt medisinert for sin grunnlidelse.

Når spørsmålet om legemiddelbruk for disse legemiddelgruppene henvises til den generelle § 35 og vurderingen flyttes til den sykdomsgruppen de hører hjemme i, i.e. kapittel 8 for antiepileptika og kapittel 13 for antipsykotika og antidepressiva, vil legemiddelbruken bli en del av den samlede medisinske vurderingen. Dette vil kunne øke behovet for spesialisterklæringer til en viss grad, da dette i enkelttilfeller vil kunne kreve høyere kompetanse enn det som kan forventes fra en allmennlege. Da blir det behov for vurdering hos nevrolog (kapittel 8) eller psykiater (kapittel 13). Selv om det kan bli behov for et økt antall spesialisterklæringer antas behovet for søknader om dispensasjon til Fylkesmennene å bli redusert ved en slik endring.

Norsk Forening for allmennmedisin mener for øvrig at det er svært positivt at klonazepam er tatt ut av listen over «lovlige» legemidler i § 36 nr 4, men har fortsatt bekymring over at nitrazepam fortsatt er inne på listen med en total døgndose på 10 mg, og en karenstid på kun 8 timer. 10 mg pr døgn oppfattes som en høy dosering (5 mg er standard), og når legemidlet har en halveringstid på ca ett døgn (gjerne betydelig lengre hos eldre), så vil mange personer fortsatt være betydelig sedert etter 8 timer. Vi foreslår at nitrazepam enten fjernes fra listen, at maksimal døgndose halveres og/eller at karenstiden økes.

Diazepam er et annet tillatt benzodiazepin med lang halveringstid (1-2 døgn, hos eldre 3-4 døgn) som også burde vært ute av listen, men her er i alle fall maksimal døgndose angitt mer innenfor vanlig dosering ved standard indikasjon. Uansett så er en karenstid på 8 timer kort.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin, Leder NFA
Roar Dyrkorn, leder NFAs faggruppe for farmakoterapi
Ketil Espnes, medlem NFAs faggruppe for farmakoterapi