Høring - endring av forskrift om førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften

Til Legeforeningen

Dato: 25. februar 2018

Vegdirektoratet har sendt en mindre endring i førerkortforskriften på høring. Dette er, slik vi forstår det, i hovedsak mindre endringer som man gjør for å harmonisere regelverket med EU regler.

Blant de foreslåtte endringer er det kun en av endringene som har relevans for fastleger og således for NFA;

"Lemping av helsekrav for førerett i førerkortgruppe 1 for personer som bruker legemidler som kan gi hypoglykemi. Forskriftsendringen er utarbeidet av Helsedirektoratet på grunnlag av endringer i direktiv 2016/1106/EU"

Det foreslås at man skal få førerrett 3 måneder etter siste hypoglykemi periode dersom "relevant spesialist bekrefter at risikoen for nytt anfall i våken tilstand av hypoglykemi med behov for bistand fra andre er svært lav, og at føreren følges opp med jevnlig legekontroll"

Vi ser 2 problemer med denne forskriftsteksten.

  • Det er ikke presisert hvilke medisinske spesialiteter som er relevante. Det må presiseres. Vi mener at spesialister i allmennmedisin bør kunne uttale seg i slike spørsmål, forskriften må presisere at allmennmedisin i denne sammenheng er en relevant spesialitet.
  • Det må også presiseres at det må være pasientens ansvar å følge opp jevnlig legekontroll. Legen kan ikke forventes å følge opp at pasienten møter til kontroller for å holde kontroll med sykdommen slik at han/hun beholder sin førerrett.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin

Leder