Høring – Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3

Til Legeforeningen

24. oktober 2018

Det vises til Helse og omsorgsdepartementets utsendte høring forslag om endring i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Bestemmelsen skal inneholde en definisjon av habilitering og rehabilitering.

Tiltaket er en oppfølging av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering for perioden 2017-2019. Formålet med å endre definisjonen fra Helse og omsorgsdepartementets side er å forsterke brukerperspektivet i tråd med målet om pasientens helsetjeneste, ved å tydeliggjøre i definisjonen at det er pasienten og brukerens mål for eget liv som skal legges til grunn ved utforming av habilitering- og rehabiliteringstilbudet. Helse og omsorgsdepartementet ønsker at definisjonen skal fange opp at habilitering og rehabilitering er prosesser som både kan være tidsavgrenset og av livslang varighet og at behovet for tverrfaglig samarbeid og koordinering kan variere over tid i et forløp.

NFA er i det store og hele enig med Helse og omsorgsdepartementets syn på endringene i definisjonen. Likevel ønsker NFA å problematisere og belyse noen områder som ikke tydelig kommer frem.

Det er i den nye definisjonen klart mulig for monofaglig rehabilitering- og habiliteringsarbeid, noe som er både ønskelig og nyttig. Likevel kommer ikke viktigheten av en sømløs samhandling mellom de ulike nivåene i det norske helsevesenet godt nok frem. Det har skjedd en betydelig oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene de siste årene også når det gjelder rehabilitering og habilitering, i det i dag bedrives kompleks rehabilitering i mange kommuner. I den sammenheng er det svært viktig at overføringen skjer på en trygg og hensiktsmessig måte for å sikre tjenestetilbudet til brukeren. Det må tas høyde for denne utviklingen om ikke i definisjonen, så i det minste i det videre arbeidet med Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering for perioden 2017-2019.

Brukerorganisasjonene har poengtert viktigheten av medvirkning og mestring. NFA mener at man i større grad kunne vektlagt brukerens medvirkning og også ansvar i definisjonen. Der bruker ikke har mulighet bør verge tre inn som brukers representant. Brukers ansvar bør tydelig vektlegges slik at vedkommende ikke blir en passiv mottaker av rehabilitering eller habilitering. WHO har gjennom år lansert CBR (community based rehabilitation) som en god løsning for rehabilitering i fattige land. I CBR bærer individet et betydelig ansvar for sin egen rehabilitering, noe man burde strebe etter også i norsk rehabilitering.

NFA mener også at det ikke er uproblematisk at man i Norge fortsatt har samme definisjon på rehabilitering og habilitering. Utgangspunktet for de som trenger rehabilitering og habilitering er forskjellig. Begge brukergrupper kan profittere på samme behandling og oppfølging, men målet og resultatet er ofte ulikt. WHO og Danmark har som departementet selv skriver definert rehabilitering for seg, noe man også burde vurdere å gjøre i Norge.

Når det gjelder den nye definisjonens mål om ikke å være tidsavgrenset støttes dette av NFA. Det kan settes delmål som oppfølging og kvalitetssikring av både rehabilitering og habilitering selv om disse er livslange.

NFA mener at det er viktig å belyse de utfordringene som oppstår i samhandlingen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i overgangen fra før til etter fylte 18 år for de som trenger habilitering. Dette skjer da brukeren ofte overføres fra spesialisthelsetjenestens barne- og ungdomsrehabiliteringsteam til fastlegene. Brukeren har da i mange år blitt fulgt av spesialisthelsetjenesten med svært liten deltagelse fra fastlegen. Etter fylte 18 år hviler ansvaret for videre behandling, utredning, oppfølging og koordinering av tjenester på fastlegen og kommunen. Mange brukere opplever da en betydelig dårligere oppfølging. Dette da kommunen ofte ikke har de tilbud som vedkommende forventer. Det er derfor viktig å involvere fastlege tidlig i både et rehabiliterings- og habiliteringsforløp. Dette for å avklare forventninger og kunne gi best mulig rehabilitering og habilitering i primærhelsetjenesten.

NFA støtter altså endringene i den nye definisjonen, men ønsker at noen punkter tydeliggjøres.

 

Med vennlig hilsen

Petter Brelin
Leder

Espen Storeheier
Styremedlem