Høring – endring av narkotikaforskriften 20.05.20

Til Legemiddelverket

20. mai 2020

Takk for muligheten til å gi innspill til narkotikaforskriften med utsatt frist.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) tar ikke stilling til den delen av høringen som omhandler størrelse på gebyr for narkotikasertifikat.

NFA støtter at legeerklæring til bruk ved innførsel av narkotika for mer enn en ukes forbruk etter anbefaling fra lege skal skje på standardisert skjema. Vi er enige i at dette vil klargjøre for legen hva man attesterer. Vi støtter også at erklæringen skal ha maksimal varighet på ett år. Vi vil sterkt oppfordre Legemiddelverket til å sammen med journalleverandørene sørge for at erklæringen kan legges inn som mal/skjema i de ulike elektroniske pasientjournalsystemene, heller enn at et skjema skal måtte lastes ned fra en nettside.

 

Med vennlig hilsen
Marte Kvittum Tangen                                  Elisabeth Stura
leder NFA                                                          styremedlem NFA