Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

Til Legeforeningen

4. mai 2017

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i abortforskriften for å legge til rette for at de regionale helseforetakene skal kunne redusere antall primærnemnder. Det foreslås også at gravide som reiser for å delta ved behandling av abortbegjæring i nemnd, skal få dekket sine reiseutgifter uten å betale egenandel. En reduksjon i antall primærnemnder vil øke antallet saker som blir behandlet i hver nemnd. Etter departementets oppfatning vil en økning i antall saker sikre bedre kvalitet i saksbehandlingen. Departementet foreslår derfor å fjerne kravet om at det skal være primærnemnder ved alle sykehus som utfører svangerskapsavbrudd etter utgangen av tolvte svangerskapsuke. Til erstatning for dette kravet foreslås et krav om at det skal være minst en primærnemnd i hver helseregion.

Det er en forutsetning for å redusere antall primærnemnder at de regionale helseforetakene forsikrer seg om at kvinner som vil få lengre reisevei på grunn av reduksjonen, kan få tilbud om å delta i nemndsmøte gjennom tilstrekkelig sikret og tilrettelagt videokonferanse. Departementet foreslår også at gravide som reiser for å delta ved behandling av begjæring om svangerskapsavbrudd i primærnemnd eller den sentrale klagenemnda, skal slippe å betale egenandel. NFA støtter departementets arbeid for å kvalitetssikre saksbehandlingen i abortnemdene. Ifølge høringsnotatet har undersøkelser vist at det er store forskjeller i hvordan saksbehandlingen i nemdene fungerer, dette gjelder både hvordan samtalene med den gravide utføres og hvordan vedtakene i nemdene begrunnes. Ifølge høringsnotatet er det nå 9 nemder som bare hadde 5 saker i løpet av et år og 17 som hadde mindre enn 10.  NFA støtter forslaget om reduksjon i antall primærnemder slik at antall saker som blir behandlet i hver nemd øker. NFA støtter også forslaget om at den gravide får sine reiseutgifter dekket uten å betale egenandel.

Med vennlig hilsen

 

Petter Brelin
Leder

Sirin Johansen
Styremedlem