Høring – Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Til Legeforeningen

14. oktober 2017

Det vises til Helse og omsorgsdepartementets utsendte høring på forslag til endring av forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende virksomhet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

 

Slik HOD selv skriver, er forslaget i hovedsak en presisering av gjeldende rett.

I forslaget til ny forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten er det tatt inn i formåls­paragrafen at tjenesten skal bidra til å avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt, samt å fremme sosial likhet i helse. Norsk forening for allmennmedisin er enig i at dette er en viktig presisering. I tillegg kunne norsk forening for allmennmedisin ønske seg at denne presiseringen også følges opp med et arbeid med å utarbeide enda klarere anbefalinger om hvilke tegn og symptomer hos barn og unge som bør føre til bekymring og melding til barnevernet.  Vi vet at det i enkelte land ved visse typer skader, slik som f.eks bruddskader i lårbein under en gitt alder, alltid sendes melding til barnevernet siden en vet at denne typen brudd hos barn, ikke rent sjelden skyldes vold påført av voksne.

 

Høringsinstansene er særskilt bedt om å komme med innspill på om det eventuelt bør presiseres en plikt i forskriften om at helsestasjons- og skolehelsetjenesten må knytte til seg spesifikk kompetanse, som for eksempel lege, fysioterapeut, jordmor og helsesøster. Norsk forening for allmennmedisin mener det er viktig at disse tjenestene alltid har lege som en del av tjenesten, altså at både helsestasjonen og skolehelsetjenesten har en legeressurs avpasset til behovet. Vi mener også at fysioterapeuter og evt. psykiatrisk sykepleier, kan være en viktig ressurs i tjenesten. Helsesøster og jordmor har i dag en naturlig plass i tjenesten og vi mener en allmennlege er en like naturlig del av dette” basisteamet”.

 

De siste årene har det i mange kommuner kommet tilbud om helsestasjon for ungdom der en hovedaktivitet er å gi råd og veiledning i prevensjon. Helsesøstre har fått begrenset forskrivningsrett for p-piller og helsesøstre har fått kursing i innsetting av p-stav og spiral. I mange av landets kommuner er volumet på innsetting av p-stav og prevensjon såpass lite, at det ikke er hensiktsmessig at helsesøster tilbyr dette pga manglende trening, ressursbruk på utstyr og medikamenter som går ut på dato. I disse tilfellene er det viktig at helsestasjon for ungdom, har tilgang til leger som kan sette inn disse prevensjonstypene – enten som tilsatt ved helsestasjonen eller i et samarbeid med fastlegene i kommunen.

 

Norsk forening for allmennmedisin vil benytte anledningen til å peke på at ungdom under 20 år burde være fritatt for egenandel hos fastlegen, blant annet for å kunne få prevensjonsveiledning og satt inn p-stav eler spiral uten å måtte be foreldrene om penger til å dekke utgiftene til legebesøket. Fastlegen kjenner ofte disse ungdommene godt gjennom å ha vært vedkommende fastlege fra han eller hun ble født og har ofte vært hele familiens fastlege gjennom mange år. Slike langvarige lege-pasientrelasjoner gir et godt grunnlag for å kunne gi ungdommen gode råd og veiledning i prevensjonsspørsmål. Det gir også et godt grunnlag for å utrede og behandle ungdom med psykiske problemer. Norsk forening for allmennmedisin vet at mange ungdommer i videregående skole synes det er et problem at de må betale egenandel når de ønsker å bruke fastlegen sin for å få hjelp til psykiske problemer. 

Med vennlig hilsen

Petter Brelin
Leder

Ståle Sagabråten
Nestleder