Høring – Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek-begrenset gyldighetstid for antibiotikaresepter.

Til Legeforeningen

24. oktober 2018

I følge Helsedirektoratets vurdering vil en normal gyldighetsperiode på ti dager for antibiotikaresepter være hensiktsmessig og faglig forsvarlig ved vanlig bruk, men at forkortet gyldighetsperiode bør ikke gjelde antibiotika forskrevet på blåresept.

For å implementere ordningen foreslår Statens legemiddelverk og Direktoratet for e-helse at det legges inn 10 dagers gyldighet for alle resepter på antibiotika (alle legemidler i ATC-gruppen J01) som en standard i FEST (forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte). Rekvirenten kan overstyre denne gyldighetsperioden i pasientjournalsystemet.

NFA støtter den foreslåtte endringen og vil rose direktoratet for å foreslå en fornuftig og lett anvendelig endring. 

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                                                                              
Leder