Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv

Til Legeforeningen

2. august 2016

HOD foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits (EØS-forskriften). I forslaget videreføres dagens ordning for godkjenning av yrkesutøvere utdannet i andre EØS-stater. Det foreslås enkelte tillegg og justeringer som er nødvendige for å gjennomføre direktivet.

Dette er i all hovedsak er en forskriftsendring som er motivert av et behov for å harmonisere forskriften med endringer gjort i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. De endringer som fremlegges er velbegrunnede og gode. NFA mener at et noen av de fremlagte forslagene vil gi en reell bedring i sikkerheten og større trygghet for pasientene. NFA vil kommentere de viktigste endringene hver for seg:

  • Det opprettes en adgang til delvis yrkesutøvelse. Vi ser at dette er et resultat av EUs regler og at man her vil komme EU i møte. Vi vil påpeke at det norske helsevesenet ikke har behov for yrkesutøvere fra andre land som ikke kan gå inn i yrket på vanlig måte. Norsk helsevesen krever at helsepersonellet er selvstendige og trygge i sin utøvelse av yrket og at de må kunne møte alle de utfordringer yrket innehar. Delvis yrkesutøvelse har ingen plass i det norske helsevesenet og bør ikke innføres.  
  • Man foreslår at det skal opprettes profesjonskort for yrkesutøvere slik at man skal kunne dokumentere kvalifikasjoner på en enkel måte i møte med myndigheter og arbeidsgivere i andre EØS land. Det er ikke foreslått å opprette et slikt kort for leger i denne omgang, men NFA ønsker å signalisere at vi mener at dette er en god ide som både kan øke tryggheten ved ansettelser av folk fra andre EØS land og at det kan redusere unødig byråkrati ved slike ansettelser.
  • Direktivet innfører en varslingsmekanisme som innebærer at EØS-statene skal varsle andre stater dersom helsepersonell mister autorisasjon som konsekvens av tilsyns-reaksjoner eller dersom helsepersonell blir dømt for dokumentfalsk. Dette skal gjøres ved melding til en EU database (IMI). Dagens system er uoversiktlig og tilfeldig, NFA støtter dette og mener det vil gi bedre trygghet for arbeidsgivere og pasienter når helsepersonell er sjekket mot denne databasen.
  • Regulering av språkkrav.  Språket er ofte helsepersonellets viktigste arbeidsredskap. Pasientkontakt fordrer en særlig god språkforståelsen for å kunne oppfatte og fortolke pasientens problemer, symptomer og bekymringer. Den offentlige debatten har vist oss at dette ikke har vært skikkelig ivaretatt i Norge de senere årene. For mange pasienter har blitt misforstått – eller de har ikke forstått hva helsepersonellet har sagt. Og for mange ganger har språkproblemer medført misforståelser og dårlig kommunikasjon mellom helsepersonell.  Departementet har nå muligheten til å sikre at språkkunnskapene blir bedre i fremtiden. Den muligheten bruker man ikke. NFA mener at det må settes tydelige og strenge krav til gode språkferdigheter og at det må spesifiseres hvordan disse ferdighetene skal dokumenteres.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                     

Leder