Høring - Endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Til Legeforeningen

11. april 2019

Vegdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften. Høringen omhandler flere temaer, som tilpasninger knyttet til digitalisering av førerkorttjenestene, behandling av personopplysninger og heving av aldersgrensen for krav til fornyelse av førerkort med helseattest fra 75 til 80. Forslaget inneholder også et forslag til regler for videre anerkjennelse av britiske førerkort hvis Storbritannia skulle gå ut av EU.
Det er særlig forslaget som angår heving av aldersgrense for krav til helseattest ved fornyelse av førerkortklasser som vurderes å være relevant for Legeforeningens medlemmer. En arbeidsgruppe med representanter fra Vegdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet en rapport med anbefalinger. Representanter fra Legeforeningen/Norsk forening for allmennmedisin har deltatt i arbeidsgruppen. Legeforeningen er kjent med at det under arbeidet ble lagt frem et kunnskapsgrunnlag som viste at aldersgrensen for fornyelse av førerkort med helseattest faktisk bidrar til å forhindre en viss mengde bilulykker hvert år. Dette gjelder likevel i størst grad for de øverste aldersgruppene. Det ble med bakgrunn i dette vurdert av arbeidsgruppen at det er viktig å fortsatt ha en slik attest, men at en økning fra 75 til 80 år vurderes å ivareta behovet for å forebygge ulykker.
NFA støtter konklusjonen fra arbeidsgruppen at det fortsatt er viktig å ha en helseattest for de eldste bilførerne, men at denne aldersgrensen pga nytt kunnskapsgrunnlag kan fra flyttes fra 75 til 80 år.

Mvh,

Petter Belin                                                           Sirin Johansen

Leder NFA                                                             Styremedlem NFA