Høring – Endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta m.fl. 28.05.20

Til Legeforeningen

28.mai 2020

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) støtter helhjertet departementet sitt forslag om at kvinner i legemiddelassistert rehabilitering skal fritas fra å betale egenandel for veiledning omkring, innsetting og fjerning av langtidsvirkende prevensjon, både i spesialisthelsetjenesten og hos fastlegen. Det er svært viktig at endringen ikke kun omfatter spesialisthelsetjenesten, da tilgjengeligheten til en spesialistpoliklinikk eller avtalespesialist varierer ut fra hvor i landet man bor. Fastlegen har bedre oversikt over kvinnens totale helsesituasjon, og har ofte en relasjon til kvinnen som kan skape trygghet i prevensjonsveiledningen.

Høringsnotatet beskriver at allerede i dag har de regionale helseforetakene fått ansvaret for å «sikre at kvinner i LAR får tilgang til gratis langtidsvirkende prevensjonsmidler i regi av LAR». Denne bestemmelsen utøves nok på svært variabel måte i de ulike helseforetakene. NFA frykter at det kan bli et hinder for kvinnen hvis man først skal gjennomføre en veiledningssamtale med fastlegen om prevensjon, og kvinnen deretter må henvende seg til sin LAR-oppfølging for å få tilgang til selve prevensjonsmiddelet kostnadsfritt, før hun eventuelt må tilbake til fastlegen for innsetting. Samme utfordring vil kunne oppstå hos avtalespesialister i gynekologi. En bedre løsning vil være å gi anledning for lege til å skrive resept på langtidsvirkende prevensjonsmidler med egenandelsfritak, etter modell fra bidragsordning eller ordningen for blå resept § 4.

NFA ønsker å påpeke at selv om kvinner i legemiddelassistert rehabilitering har et særlig behov for tilgang til prevensjon på grunn av medikamentene de behandles med, så er utfordringene knyttet til uplanlagte svangerskap og behovet for prevensjon like aktuelt for kvinner med ruslidelser som ikke mottar legemiddelassistert rehabilitering, og for kvinner med alvorlige psykiske lidelser. Vi vil sterkt oppfordre til at forskriftsendringen utvides til å gjelde alle pasienter med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser.

Departementet bør også vurdere et generelt egenandelsfritak for alle typer helsehjelp for pasienter med alvorlige rus- og psykiske lidelser. Vi vet at det er en overhyppighet av somatiske helseplager i disse pasientgruppene, og at mennesker med psykiske lidelser lever langt kortere enn befolkningen for øvrig. Det er meget sannsynlig at egenandel hos lege er medvirkende til å hindre pasienten i å oppsøke og følge opp alle typer helsehjelp. NFA mener at et generelt egenandelsfritak for helsehjelp for disse gruppene er et av de viktigste verktøyene for å motvirke denne forskjellen.

 

NFA støtter også forslaget om at poliklinikk som yter råd, veiledning eller behandling til person, som etter egen mening står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn, skal få godtgjøring etter forskriften selv om personen ikke er blitt henvist fra personell nevnt i § 2 første ledd, og at personen fritas fra å betale egenandel for behandlingen.


Med vennlig hilsen
Marte Kvittum Tangen                                          Elisabeth Stura
leder NFA                                                                  styremedlem NFA