Høring – «endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister1 (SYSVAK-forskriften), forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer»

Til Legeforeningen

18. august 2019

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-forskriften), forskrift om Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer.


SYSVAK og MSIS er helseregistre. Forskriftene er fastsatt med hjemmel i smittevernloven og helseregisterloven § 11 e. SYSVAK er et lovbestemt helseregister hvor det er adgang til å behandle personidentifiserbare opplysninger uten samtykke. Dette gjelder også i MSIS for spesielle meldepliktige sykdommer som fastsettes til enhver tid i Vedlegg 1 til MSIS forskriften. Departementet skriver at begge forskriftene tilfredsstiller kravene til personvernforordningen. Folkehelseinstituttet har databehandler ansvar for begge registre.


Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, holde oversikt over eventuelle bivirkninger etter vaksinasjon eller mistanke om slike, fremskaffe informasjon til sentrale og lokale helsemyndigheter som grunnlag for å sikre en tilfredsstillende vaksinasjonsdekning i befolkningen og å gi norske myndigheter grunnlag for å bidra til internasjonal statistikk på nærmere avgrensede områder.


Formålet med MSIS er å bidra til overvåkingen av smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge gjennom fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av opplysninger om forekomst av smittsomme sykdommer og dermed legge grunnlaget for å: 1. beskrive forekomsten av smittsomme sykdommer over tid og etter geografiske og demografiske forhold, 2. oppdage og bidra til oppklaring av utbrudd av smittsomme sykdommer, 3. gi råd til publikum, helsepersonell og forvaltning om smitteverntiltak, 4. evaluere virkninger av smitteverntiltak og 5. drive, fremme og gi grunnlag for forskning om smittsomme sykdommers utbredelse og årsaker.


Nfa mener

• Prinsipielt mener vi at registrering av personidentifiserbare opplysninger i et register bør forutsette samtykke eller reservasjonsrett. Vi har imidlertid forståelse for departementets ønske om å styrke arbeidet mot infeksjoner og for vaksinasjon og flokkimmunitet, og mener at man i denne sammenheng kan avstå fra samtykke eller reservasjon.
• Vi er enig i presiseringene om å ha oversikt over vaksinasjonsprogrammene, ikke bare vaksinene.
• Pålagt registrering av indikasjon for influensavaksinering kan bli en tilleggsbelastning for helsepersonell, og dermed virke mot sin hensikt. Vi ser ikke den store nytten i dette forslaget og oppfordrer til at departementet revurderer dette punktet. Det vil for eksempel være meningsløst å lage en avkryssing for alder over 65 år. Det fremgår som kjent av fødsesldatoen.
• Vi er enige i forslaget som pålegger varslingsplikt ved overføring av pasient mellom helseinstitusjoner. Forslaget vil supplere gjeldende varslingsplikt i § 3-8 som pålegger behandlingsansvarlig lege i helseinstitusjon som mottar en pasient å varsle til den institusjonen pasienten er overført fra dersom det oppdages at pasienten har en smittsom sykdom. Høringsnotatet sier ikke noe om hvilken form en slik varsling skal ha eksempelvis at det er beskrevet i et overførings- eller innleggingsnotat, ei heller om dette gjelder innleggende lege fra fastlegekontor eller legevakt.
• Innføring av meldeplikt for helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) til MSIS fremstår som en fornuftig endring.
• IT-arkitektur og brukergrensesnitt i SYSVAK må forbedres. Dette punktet er så avgjørende for bedre registrering at det utdypes:


SYSVAK og integrasjonen med allmennlegenes EPJ fremstår gammeldags og klønete. Det er selvsagt et fremskritt å ha fått tilgang til en SYSVAK grenseflate i eget EPJ hvor man som lege eller medhjelper på legekontor kan registrere og sende nye vaksinasjoner til SYSVAK registeret sentralt, samt hente opplysninger om vaksinestatus, men det er mye å hente på å gjøre denne integrasjonen bedre for brukerne.


Brukergrensesnittet i EPJ kan variere mellom de tre store leverandørene for allmennlegene når en sentral løsning som SYSVAK knyttes til. Vi har mest erfaring med et av EPJ systemene, men vi har forespurt på «Referansegruppe for EPJ» sin e – post gruppe med henblikk på forskjeller mellom systemene, og har ikke fått frem noen vesentlige forskjeller, så vi tror at dette svaret er representativt for alle tre.


Når en vaksine skal registreres i SYSVAK modulen i EPJ må man vite en kortkode på typen vaksine som settes. Eksempelvis at influensavaksinen du setter ligger under koden FLU2. Slike koder finnes på alle vaksiner hvor vaksiner med like egenskaper trolig er gruppert under samme kode.


Å holde rede på disse kodene kan være vanskelig, og derfor bli en kilde til manglende registering og sannsynligvis mange feilregistreringer.
Vi kjenner til at enkelte legekontorer har sine egne løsninger på dette, løsninger som ikke er ideelle. Ved et legekontoret har man gått til det skritt å lage et regneark over koder med tilhørende vaksiner som er i bruk ved kontoret. Da må man ut av EPJ, åpne regnearket og gjøre et oppslag før man går tilbake og setter koden. Dette tar tid og er en barriere for å registrere riktig.


En slik arbeidsmåte fremstår som anakronistisk i IT teknologiens tid. Kodene stammer trolig fra manuelle innsendinger fra helsestasjonene, og burde forsvunnet fra brukergrensesnittene i moderne IT løsninger. Koder må ligge i bakgrunnen og ute av syne for brukeren. I stedet burde man hatt tilgang til informasjons- og beslutningsstøtte. En fornuftig funksjonalitet ville kunne være å vise en liste over sykdommer det kan vaksinere mot. Fra valgt sykdom kunne type vaksine og salgsnavn komme opp. Dette vil kreve en oppdatert løsning, slik vi har gjennom Legemiddelverkets arbeid for medikamenter gjennom FEST (forskrivings og eksepedisjonsstøtte). Vi tror det kan være en løsning å knytte vaksinene til FEST og integrere vaksinedelen av FEST i SYSVAK?


For tiden kan pasienter gjøre oppslag i helsenorge.no og finne sine vaksiner. Helsepersonell har ikke samme mulighet. Fra fastlege EPJ må det sendes forespørsel om vaksinasjon til det sentrale registeret, man kan ikke gjøre direkte oppslag. Det er for dårlig. Hvis vaksinestatus kan vises på helsenorge.no til pasienten burde helsepersonell kunne få tilgang gjennom SYSVAK modulen eller ved at vaksinasjondata presenteres i kjernejournal.


Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                Kjartan Olafsson
Leder                                                             Styremedlem