Høring – Endringer i Legeforeningens lover vedr fagaksen 12.03.20

Til Legeforeningen

12. mars 2020

Lovendringsforslagene vært lagt frem på faglandsrådets møte 11.9.2019, blitt bearbeidet noe av fagstyret og lagt frem for sentralstyret i deres møte 10.2.2020.  

Forslagene omhandler bestemmelser som er knyttet til blant annet valg av delegater til faglandsrådet, valgkomité, fagstyrets vararepresentanter, fagstyrets rolle i faglandsrådet og faglandsrådets formål og mandat. Behovet for disse endringene har vist seg gjennom den erfaringen man nå har med arbeid i fagaksen.  

1. Valg av representanter til faglandsrådet, § 3-6-3-2  
NFA støtter forslaget om at oppnevning av representanter til faglandsrådet ved årsmøtevedtak kan delegeres til styret, slik at ny ordlyd blir som foreslått:  
§ 3-6-3-2 Formål og oppgaver  
(4) Årsmøtet i hver fagmedisinsk forening velger representanter til faglandsrådet jf. § 3-6-4-1. Valg av representanter og vararepresentanter til faglandsrådet, jf. § 3-6-4-1, kan delegeres fra årsmøtet til styret i hver fagmedisinsk forening. Årsmøtet må evt. fatte vedtak om at oppgaven delegeres til styret.  
Dersom denne endringen blir vedtatt, vil det være behov for å gjøre en tilsvarende endring i § 3-6-4-1 (2) siste punktum:  
Representanten(e) og vararepresentantene velges på den respektive fagmedisinske foreningens årsmøte, jf. § 3-6-3-2, eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet i den fagmedisinske foreningen.  

2. Sammensetningen og gjennomføringen av faglandsrådet, § 3-6-4-1  
NFA støtter presiseringen av gjennomføring av faglandsrådet på våren, minst 3 uker før landsstyret. Det er svært uheldig å avholde et faglandsråd med representanter hvis funksjonsperiode har utløpt.  
Hvis antall delegater skal bregnes den 1.2 i valgåret, styrene så skal oppnevne sine representanter og faglandsrådet avholdes innen 1.juni vil ikke dette løse problemet. Representantene blir valgt for 2 år jf. § 3-6-4-1 (4). De representantene som velges i valgår må ha funksjonsperiode i faglandsrådet fra påfølgende to år (altså de må starte sin faglandsrådsrepresentasjon i år som ender på partall). Funksjonsperioden i legeforeningen løper til 1.september i år som ender på oddetall. Det vil altså måtte være minst 1 år gamle medlemstall som legges til grunn om dette skal være ordningen.

Det ville kanskje være mer hensiktsmessig at årsmøtene eller styrene valgte sine faglandsrådsrepresentanter etter medlemstall pr 01.09 og deretter oppnevnte i perioden fra 1.september til f.eks 31.desember. Således sikres også at det er nytt styre som oppnevner faglandsrådsrepresentantene.  
 
NFA støtter endringen med at fagstyrets leder må møte i tillegg til de ordinære representantene. NFA er mer usikker på om det bør gjelde hele fagstyret. Vi forstår argumentasjonen med at dette vil bidra til en enda større skjevfordeling hvor de største foreningene får flere representanter. Fagstyremedlemmer som er den eneste representant fra sin fagmedisinske forening mener vi kan argumentere og bidra inn i de sakene som er viktige for den foreningen uavhengig av om de er fagstyremedlemmer. Vi mener dette ikke er en problematisk dobbeltrolle. For fagstyrets leder er dette en helt annen posisjon, og det vil ikke være naturlig at leder argumenterer spesifikt med synspunkter fra sin fagmedisinske foreningstilknytning.  
NFA støtter endringen i ordlyd for LIS representanter og at bestemmelsen for oppnevnelse av valgkomite flyttes samt at det er faglandsrådet som velger innstilling fra LIS-valgkomiteen. 

 
3. Faglandsrådets formål og oppgaver § 3-6-4-2  
NFA støtter forslagene til endring i faglandsrådets formål og oppgaver.  

4. Fagstyrets sammensetning og møter § 3-6-5-1 og § 3-6-5-2  
Her blir det igjen et problem. Hvis et faglandsråd skal velge fagstyre før nye styrer er valgt og tiltrådt vil det være vanskelig å sikre at det er fagstyremedlemmer som har andre verv i sin fagmedisinske forening. Det er ønskelig at det fortrinnsvis er leder, nestleder eller evt styremedlem fra en fagmedisinsk forening for er faglandsrådsrepresentanter og ergo kan velges til fagstyremedlem. Dette kan kanskje løses ved at fagstyrets funksjonsperiode løper fra faglandsråd i år som ender på partall og 2 år fremover. Det vil da være en høst hvor fagstyret kan ha en sammensetning av medlemmer med utløpt funksjonsperiode, men det er vanskelig å tenke seg hvordan det ellers best kan løses. Gitt at fagstyret velges i år som ender på oddetall av faglandsrådet vil disse ikke for mange foreninger enda ikke være valgt til respektive fagmedisinske foreningers styre?  
NFA støtter at vara må innkalles ved forfall av et fagstyremedlem til fagstyremøte. Dette for å sikre beslutningsdyktighet. 

 
5. Fagstyrets formål og oppgaver  
NFA støtter de foreslåtte endringer.  

6. Landsstyrerepresentasjon for fagmedisinske foreninger  
NFA støtter de foreslåtte endringer.  

7. Valgkomité  
NFA støtter de foreslåtte endringer slik at det blir en valgkomite.  
 
 
 
II Lovendringsforslag vedrørende spesialitetsstruktur og medlemsbegrep  
NFA støtter de foreslåtte endringer hvor «frivillig» tas ut foran assosierte medlemmer i § 3-3 Fellesbestemmelser for avdelinger, slik at ny ordlyd blir:  
1) Avdelingene består av medlemmer som er obligatorisk tilmeldt, herunder medlemmer som er gått av med alders- eller uførepensjon og assosierte medlemmer. Den norske legeforening fører medlemsregister for avdelingene."  
NFA støtter også endring hvor hovedspesialisteter endres til spesialiteter slik at ny ordlyd i § 3-6-2 Medlemskap blir:  
(2) Medlemmer med flere spesialiteter, velger hvilken fagmedisinsk forening de skal tilhøre."  
NFA støtter endringen i § 4-2 Kontigent slik at denne bestemmelsen vil lyde:  
 
(5) Landsstyret fastsetter fordeling av kontingentinntektene på hovedforeningen og avdelingene. Lokalforeninger, yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger gis et differensiert grunntilskudd uavhengig av medlemstilslutning. Det øvrige tilskuddet til avdelingene fordeles per medlem. For Norsk medisinstudentforening fastsettes tilskuddet per medlem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Marte Kvittum Tangen   
leder