Høring –Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Til Legeforeningen

14. november 2016

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplysningsplikten til barnevernet. Høringsnotatet inneholder også forslag til en ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven om opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige.

Omsorgssvikt og liknende alvorlige belastninger i barneårene får alvorlige konsekvenser for barnet både på kort og lang sikt. Forskning viser at en barndom preget av omsorgssvikt og / eller overgrep gir langvarige psykiske og somatiske plager. NFA støtter alle tiltak som er innrettet for å hjelpe oss som arbeider med barn til å bli flinkere til å oppdage og melde fra til barnevernet om barn som lider.

Departementet vil med de foreslåtte endringene i loven gjøre opplysningsplikten til barnevernet ryddigere og klarere ved å skille på meldeplikt når man får mistanke om omsorgssvikt og pålagt opplysningsplikt i forbindelse med at barnevernet trenger opplysninger. For å gjøre loven klarere angis det en del situasjoner der meldeplikten eller opplysningsplikten vil inntre. NFA støtter disse endringene og finner at dette er hensiktsmessige endringer. Vi vil imidlertid bemerke at disse lovendringene i seg selv neppe vil medføre stor endring i meldefrekvens eller årvåkenhet om dette temaet.

Vi vil anbefale departementet å iverksette kampanjer, kurs og liknende tiltak for å øke kunnskapen og bevisstheten om dette både blant de som arbeider med barn og i befolkningen generelt. Kun ved å følge opp lovendringen med opplysningstiltak vil man kunne forvente å få effekt for de barna som trenger det.

Det foreslås også å pålegge et pliktmessig varsel til barnevernet når en gravid rusavhengig innlegges.  NFA støtter også dette pålegget.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                     

Leder