Høring - Evaluering av EAT-samarbeidet

Til Legeforeningen

10. oktober 2014

Landsstyret besluttet enstemmig at evaluering av Legeforeningen som strategisk samarbeidspartner i EAT-forum skal sendes på bred høring i organisasjonen.

Høringsdokumentet trekker opp følgende alternativer for Legeforeningens arrangement i EAT:

  1. Legeforeningen vil fortsette som strategisk partner ett år til. Som strategisk partner får Legeforeningen mulighet til å bidra i politikkutvikling i forbindelse med målsettinger og retningslinjer.
  2. Legeforeningen vil være samarbeidspart uten finansiell støtte (på linje med Nasjonalt folkehelseinstitutt). Dette vil innebære et mindre forpliktende samarbeid men gi oss muligheten til å følge EAT-forumet fremover
  3. Legeforeningen trekker seg helt ut av EAT-samarbeidet. Det vil si at samarbeidet med denne type kommersielle aktør avsluttes dette kan eventuelt kombineres med deltagelse på de tema på EAT-seminaret Legeforeningen kunne mene er formålstjenlige

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener det fremlagte høringsnotat argumenterer godt med de argumenter som er for slikt samarbeid, men berører i liten grad argumentene mot.

Notatet fremlegger til sammenligning Legeforeningens samarbeid med en rekke andre fagforeninger og ideelle og helserelaterte organisasjoner. Vi mener at dette samarbeidet er selvfølgelig og naturlig, men ikke kan brukes som argument i denne saken. EAT eies av Stordalen foundation, som har som motto «There is no business on a dead planet». EAT fremstår i landskapet av aktører mer lik legemiddelindustrien og Nestlé enn fysioterapiforbundet og nasjonalforeningen for folkehelsen.

Store internasjonale næringsvirksomheter har stor makt, både rent økonomisk og via den samme økonomiens potensial for lobbyvirksomhet mot politikken. De vil følgelig ha stor innflytelse på politikk og dermed også på folkehelse, som skal være del av all politikk. Dette er likevel ikke ensbetydende med at organisasjoner som Legeforeningen er tjent med å støtte og samarbeide med slike virksomheter. Legeforeningens hovedrolle som strategisk partner, vil være å gi arrangørene mer troverdighet. NFA tror ikke at Legeforeningen kan få noen betydelig innflytelse på det som faktisk skal skje i EAT. Til det står alt for mye penger på spill.

De samme aktørene vil uten videre kunne kjøpe den fagkompetansen de ønsker, og den kan kjøpes på en måte som fremstår troverdig og ukorrupt. Legeforeningens rolle som strategisk partner blir å betale seg inn i stedet for å selge sin kompetanse.

Selve EAT-konferansen var litt i overkant glamorøs og stjernespekket. Riktignok ble det god pressedekning, men dekningen var vel så opptatt av kjendisfaktor som sak.  Som en noe mer jordnær aktør, bør Legeforeningen ikke identifisere seg for sterkt med slike arrangementer. I den grad dette når ut til våre kritikere (hvilket det nok i liten grad har gjort) vil vi ha lite tyngde i argumentasjon som går langs maktstrukturer og økonomisk innflytelse. Det er med all respekt ikke demokratiske, folkelige bevegelser som har skapt EAT.

Alternativet til å delta i EAT og lignende, er å understøtte initiativ som i større grad kommer nedenfra. Den foreliggende utredning nevner en rekke slike tiltak som er svært gode og som på sikt vil gi mer troverdighet og vel så mye innflytelse. Slike initiativ kan også være internasjonale, og de vil i alle fall stå seg bedre mht troverdighet i opinionen.

Legeforeningens samarbeid med EAT bør opphøre. NFA støtter alternativ tre, som vil gi oss en uavhengig posisjon med anledning til å delta der hvor vi finner det viktig utfra politiske vurderinger.

 

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Morten Laudal

leder NFA                                           nestleder