Høring: Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Til Legeforeningen

2. juni 2017

Bakgrunn:

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester. Fysioterapeutene er en viktig faggruppe i habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet i kommunene. Formålet med forskriften er å sikre kommunene mulighet til å utvikle og regulere det kommunale fysioterapitilbudet, slik at prioriterte grupper får behandling raskt, og den samlede kapasiteten hos fastlege og avtalefysioterapeut kan utnyttes bedre.

Helse- og omsorgsdepartementet har nylig hatt på høring et forslag om å oppheve kravet om henvisning for å få rett til stønad for dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut Gjennomføringen av forslaget krever lovendring, se Prop. 71 L (2016-2017) som nå er til behandling i Stortinget.

Det er i dag primært fastlegen som henviser til behandling hos fysioterapeut. Fysioterapeuten prioriterer selv mellom pasienter i egen praksis, i noen grad i samarbeid med kommunen.

 

Vurdering:

Forskriften beskriver en rekke forslag til endringer som åpner for at kommunen kan få større innflytelse på prioritering, kvalitetssikring og samhandling med fysioterapeutene.

Siden det kan se ut til at krav om henvisning for å få rett til stønad for dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut vil bortfalle, utløser dette et økt behov for prioritering hos fysioterapeutene.

Fastlegene møter hyppig pasienter med nyoppstått behov for fysioterapi. Mange pasienter som fastlegene møter kommer etter lang og alvorlig sykdom. Disse pasientene må prioriteres.  For at man skal kunne sikre at de gruppene som trenger det mest får god tilgang til fysioterapi, synes det rimelig at kommunen i samråd med fysioterapeuter og fastleger lager et system for prioritering. Fastlegene har lang erfaring med og god innsikt i hvilke pasientgrupper som har størst og raskest behov for fysioterapitjenester og som må prioriteres. Det er likeledes god erfaring med hvilke pasientgrupper man kan legge mindre vekt på å bruke fysioterapitjenester til.  Som en del av et arbeide om prioritering bør det inngå en formalisering og en beskrivelse av det fortsatte samarbeidet mellom fysioterapeuter og fastleger om enkeltpasienter herunder hvordan fastlege skal henvise pasienter til fysioterapi.

 

§ 8. Forsvarlig og kunnskapsbasert praksis

Fysioterapeuten skal utøve sin praksis i tråd med oppdatert kunnskap, og følge krav i lov og forskrift samt anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere og for øvrig utøve godt faglig skjønn.

Fysioterapeuten skal tilstrebe å redusere risiko for uønskede hendelser i sin virksomhet.

Det har fremkommet eksempler på at fysioterapeuter har inkludert alternativ behandling som en del av eller tillegg til den konvensjonelle behandling som tilbys. Dette har vært belyst av tidsskriftet «Fysioterapeuten» http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Naar-fysioterapeuten-blir-alternativ

Offentlige midler bør ikke brukes til å finansiere alternative behandlingsformer.

I kapittel 5.4.3 Kontinuitet og samordning omtales samhandling med fastlegene.

"Departementet foreslår at plikt til å utarbeide epikrise tas inn i forskrift om funksjons- og kvalitetskrav. For å ivareta forslaget om direkte tilgang presiseres teksten slik at mottaker av epikrise er fastlege og/ eller henvisende instans, slik at plikten til å skrive epikrise ikke er knyttet til om pasienten er henvist eller ikke, utkast § 10, tredje ledd."

Dette er en svært viktig endring som har vært etterlyst av leger i lang tid. Fastlegene har ofte opplevd at de ikke har fått tilbakemelding etter å ha henvist pasienter, selv der hvor det ettertrykkelig er bedt om tilbakemelding. Fastlegenes rolle som koordinator av helsetjenester vil ha stor nytte av at fysioterapeutene forpliktes til å gi tilbakemelding.

Nær alle fastleger er i dag tilkoblet helsenett som åpner for elektronisk samhandling med spesialister, sykehus, private laboratorier, røntgeninstitutt, private helseinstitusjoner. Hittil har det vært lite eller ingen elektronisk dialog mellom fastleger og fysioterapeutene og dette bør prioriteres. Vårt forslag er at det inkluderes i forskriften at kommunikasjon med samhandlingspartnere fortrinnsvis bør være elektronisk.

 

Med vennlig hilsen

Petter Brelin
Leder

Per Martin Sommernes
Styremedlem