Høring – Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten 16.1.20

Til Legeforeningen

16. januar 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskriften om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Departementet foreslår å inkludere i forskriften § 1 om formål at "Forskriften skal også bidra til at helsestasjons- og skole-helsetjenesten kan gi nødvendig behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander".

Norsk forening for allmennmedisin støtter forslaget til endring av forskriften, og mener at det vil gi en tilpasning til gjeldende praksis i mange kommuner.


I høringsnotatet fremheves behovet for en fast kontakt for familier og barn med problemer. I den forbindelse peker man på skolehelsetjenesten som et mer naturlig kontaktpunkt enn fastlegen for barn med problemer. Norsk forening for allmennmedisin er sterkt uenig i dette.

Fastlegens første kontaktpunkt med barns helse begynner ofte allerede i svangerskapet. Vi følger barn og foreldre gjennom både småbarnsfase og skolealder, og er tilgjengelig for ungdommen helt inn i voksen alder. Der skolehelsetjenesten gjerne kan ha varierende tilstedeværelse og ulike ressurspersoner fra skole til skole og fra år til år, vil fastlegen ofte tilby en konstant kontinuitet gjennom mange år, med unik kjennskap til både barnet og familien. NFA er positive til økt samarbeid med skolehelsetjenesten, men er bekymret for at fastlegen i en del tilfeller utelates eller glemmes i samarbeidet rundt sårbare barn og unge, og at samarbeidsinstansene i en del tilfeller kunne blitt flinkere til å informere om fastlegens tilbud.

Svært mange fastleger tilbyr i dag gode digitale verktøy som kan senke terskelen for at barn og ungdom selv kontakter legen, uten å involvere foreldre. Online timebestilling og mulighet for tekstbasert eller videobasert e-konsultasjon er løsninger ungdommene ofte er trygge på å bruke, og kan gi en form for tilgjengelighet døgnet rundt. Tilgjengelighet for kontakt med fastlegen er vanligvis større enn tilgjengelighet til helsesykepleier på skolen eller helsestasjon for ungdom. For ungdom fra 16 år er dessverre egenandeler et hinder for mange ungdommer som ønsker å benytte fastlegen, og fastlegen er i så måte forfordelt sammenlignet med skolehelsetjenesten som er gratis. NFA mener at egenandeler i helsetjenesten bør fjernes for ungdom mellom 16 og 20 år.

For å motvirke fragmentering og kvalitetsreduksjon av helsetjenestene er det viktig at man ved implementering av forskriftsendringen underbygger fastlegens rolle som det naturlige kontaktpunktet for barn og ungdom med ulike problemer. Det bør innføres krav om at personell i skolehelsetjeneste eller helsestasjon må sende epikrise til fastlegen om hvilken behandling/oppfølging som er gitt, med mindre barn eller foreldre motsetter seg dette.

 

Med vennlig hilsen
Marte Kvittum Tangen                                                      Elisabeth Stura
leder                                                                                      styremedlem