Høring – Forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner 11.11.20

Til Legeforeningen

11. november 2020

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne høringen en ny forskrift om legemiddelresepter og rekvisisjoner. Forskriften skal erstatte dagens forskrift av 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Departementet mener den nye forskriften i større grad vil være tilpasset en digitalisert hverdag, bidra til at regelverket blir mer oversiktlig og dermed vil være lettere for rekvirenter og helsepersonell i apotek å orientere seg i. Departementet foreslår blant annet å utvide rekvireringsretten for helsesykepleiere og jordmødre.

 

Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) vil kommentere på den delen av høringen som fremstår som mest relevant fra vårt perspektiv, utvidet rekvireringsrett for helsesykepleiere og jordmødre, samt forskrivningsrett for farmasøyter.

 

 

Departementet foreslår at helsesykepleiere og jordmødre med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, gis rett til å rekvirere alle typer prevensjonsmidler i ATC-gruppe G02 B og G03A, samt legemidler til bruk i praksis som er nødvendig for administrering av prevensjonsmidlene. Rekvirering av langtidsvirkende prevensjon til unge under 16 år vil fortsatt kreve en medisinskfaglig vurdering gjort av lege.

Det kreves at helsesykepleiere og jordmødre har gjennomført relevant utdanning i temaene samliv, seksualitet og prevensjon, og at den enkelte har helsepersonellnummer som helsesykepleier eller jordmor i det offentlige Helsepersonellregisteret.

Rekvireringsretten til prevensjonsmidler, har over tid blitt gradvis utvidet for å øke tilgjengeligheten. I forslaget til ny forskrift, utvides den ytterligere, for å øke tilgjengeligheten til prevensjonsmidler for unge under 16 år.

 

NFA har forståelse for formålet bak denne endringen, og støtter tanken om at tilgjengeligheten av prevensjon skal økes for de under 16 år. Det foreslås altså at helsesykepleiere og jordmødre skal kunne rekvirere korttidsvirkende prevensjon også til de under 16 år. Vi støtter dette.

 

En del av høringen er dog noe uklar: “Ikke alt helsepersonell med rekvireringsrett for langtidsvirkende prevensjon har kompetanse og praktisk erfaring med administrering av p-stav og spiral. I slike tilfeller, må den unge oppsøke annet personell for selve administreringen.”

 

Betyr dette at jordmor/ helsesykepleier da bestemmer og rekvirerer hvilken type langtidsprevensjon den unge skal få, men at de må ta spiral/ p-stav med til legen? Dette støtter vi ikke. Da legges ansvaret for andres vurdering over på legen, legen må alltid få gjøre selvstendige faglige vurderinger ved rekvirering.

 

NFA har i Gjør Kloke Valg kampanjen følgende anbefaling: «Unngå å skrive resepter til bruk på andres indikasjon», med følgende begrunnelse og referanse:

 

«Forskrivende lege har ansvar for indikasjonsstilling og for delegering av behandling inkludert injeksjonsbehandling. Helsepersonelloven §5 stiller krav til bruk av medhjelper og det er bare den som selv er faglig kvalifisert til å utføre en oppgave som kan overlate til andre å utføre oppgaven på vegne av seg selv. Det forutsettes at den som forskriver gjør en faglig vurdering av indikasjon og av medhjelperens kvalifikasjoner før slik delegering gis

Lov om helsepersonell m.v (helsepersonelloven), kapittel 2, § 5. Bruk av medhjelpere. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

 

https://www.legeforeningen.no/kloke-valg/anbefalinger/fagmedisinske-anbefalinger/norsk-forening-for-allmennmedisin/unnga-a-skrive-resepter-til-bruk-pa-andres-indikasjon/

Det legges også et annet premiss til grunn som vi mener blir feil: «Etter revidering av utdanningene til helsesykepleiere og jordmødre, vil nyutdannede innen begge profesjonene få kompetanse til å vurdere og administrere prevensjonsmidler

 

Det er ikke ubetinget enighet i at dette er en god løsning. Vi mener også at dette kan være langt frem i tid, da det ikke foreligger systematisert opplæring i for eksempel spiralinnsetting eller p-stav-innleggelse for denne gruppen helsepersonell. Det er risiko for komplikasjoner, og vi i NFA er kjent med at det kommer en artikkel i Tidsskriftet om risiko ved innleggelse av p-stav i neste nummer. Den er enda ikke publisert, men før Legeforeningens høringssvar skal sendes antar vi at denne er tilgjengelig. Vi ønsker denne som referanse i høringssvaret.

 

Vi mener også at det her er ressursspørsmål som bør diskuteres. Vi er kjent med at det er stor mangel på jordmødre i noen av de jobbene som de opprinnelig er tiltenkt (fødeavdelinger, fødestuer).  Det virker svært uhensiktsmessig å kanalisere denne arbeidskraften inn på dette området, hvor det allerede eksisterer tilbud hos fastlege/lege på helsestasjon for ungdom.

 

Dersom jordmor eller helsesykepleier legger inn p-stav eller spiral må de også kunne fjerne både spiral og p-stav. Fjerning av p-stav opplever mange fastleger kan være komplisert, særskilt hvis pasienten har endret vekt etter innsettingen. Noen p-staver «vandrer» også litt, og det kreves anatomisk kunnskap, samt kirurgisk erfaring for å håndtere dette. Både innleggelse og fjerning krever mengdetrening, slik at hvis ansvaret deles på for mange vil alle få mindre erfaring og ergo risikeres dårligere kvalitet. Det er viktig at helsetjenestene gis på lavest effektive omsorgsnivå (jf LEON-prinsippet), dersom jordmødre og helsesykepleieres innsettelse av spiraler og p-staver samt vansker med å fjerne disse, medfører økt belastning hos gynekologer er dette ikke riktig ressursbruk. Det er viktig at kapasiteten hos gynekologer er god for de som trenger det mest. Fastleger bidrar selvsagt gjerne med fjerning av spiral og p-stav uavhengig av hvem som har lagt de inn, og det er god tilgjengelighet hos fastlegen.

 

Prevensjonsveiledning og innsetting av spiral eller p-stav bør være kostnadsfritt for unge kvinner uavhengig av om det er fastlege eller annet helsepersonell som gjør dette. NFA mener alle under 20 år bør fritas for egenandel hos legen. Fra 15 år kan alle selv velge sin egen fastlege uavhengig av foreldrene. Fritak for egenandel hos legen vil lette tilgangen på prevensjonsmidler for unge, samtidig som en unngår at det oppstår unødvendige diskusjoner mellom leger og annet helsepersonell på grunn av at helsesykepleiere og jordmødre skriver ut og vil ha lege til å utføre prosedyren. Da kan f.eks helsestasjonen skrive at "innsetting av p-stav og spiral skjer i vår kommunen hos fastlegen - uten ekstra kostnad».

 

Konklusjon:

 

NFA mener at rekvireringsrett for langtidsprevensjon ikke bør gis til helsesykepleier/ jordmor. Innsetting av spiral er ikke innført offisielt i utdanningsløpet for disse profesjonene og det kan medføre økt antall henvisninger til gynekolog samt større risiko for pasientene. NFA støtter innføring av rekvireringsrett for korttidsvirkende prevensjon til unge under 16 år.

 

 

Til forslaget om farmasøyters rekvireringsrett: 

 

NFA støtter forslaget om å fjerne §2-4 første ledd i 1998-forskriften.

 

Videre er det i foreliggende forskriftforslag videreført endringen av 31.august 2020 i §2-4 annet ledd. Vi viser her til vårt høringssvar om denne endringen (vedlagt). De samme argumenter mot dette gjelder fortsatt. NFA støtter ikke at denne endringen videreføres i ny forskrift. 

 

 

Med vennlig hilsen

                                                                                              

Marte Kvittum Tangen                          Christina Stangeland Fredheim

leder NFA                                                                              styremedlem NFA                 

 

 

 

NFA høringssvar av 26.juli 2020: