Høring - forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

Til Legeforeningen

25. august 2014

 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort. Forslaget innebærer at fastleger ikke lenger skal skrive under på skjemaet der kvinnen begjærer abort, og heller ikke legge ved en skriftlig henvisning.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) viser til tidligere høringsuttalelser om reservasjonsordningen. Fastleger har gjennom listeansvaret i Fastlegeforskriften et personlig ansvar for de som står på fastlegelisten. NFA har vært motstander av reservasjonsrett og har understreket at praksis på alle legekontorer må være slik innrettet at kvinner i denne situasjon føler seg ivaretatt og ikke krenkes. Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til. En naturlig del av allmennlegetjenesten er å ha samtaler med abortsøkende kvinner som ønsker det. Det at det er mulighet for å henvende seg direkte til sykehus, er positivt, men ikke et argument for å frita fastlegen fra disse samtalene.

NFA mener at den abortsøkende kvinnen er ivaretatt gjennom foreliggende forslag til endringer. Dette er en stadfestelse av fastlegens ansvar for å ta imot de kvinnene på sin liste som vurderer å søke abort. Fastlegen har ansvar for det som hører til en konsultasjon; samtale, informasjon og kliniske undersøkelse. Fastlegen skal deretter sammenfatte dette skriftlig til sykehuset. Vi mener at dette sikrer disse kvinnene tilgang på sin fastlege.

Samtidig mener vi at det må legges opp til en fleksibilitet i hvordan logistikken videre foregår. Det er forskjellige rutiner fra kontor til kontor og fra sykehus til sykehus. Kommunikasjonen er allerede i dag overveiende elektronisk, slik at man ikke må legge opp til en stringent rutine for hvordan opplysningene skal sendes eller timen bestilles. Vi mener at det er underordnet hvem som ordner det praktiske videre i prosessen, og mener derfor det bør stå at legekontoret har ansvar for å bestille time og sende opplysningene, hvis kvinnen har behov for det. Begjæringen bør undertegnes på sykehuset, idet kommunikasjonen fra legekontorene i all overveiende grad er elektronisk.

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen          

leder NFA