Høring - Forslag om endringer i legemiddelforskriften og utleveringsforskriften

Til Legeforeningen

27. juni 2014

Statens legemiddelverk har på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sendt forslag til endringer i legemiddelforskriften og utleveringsforskriften.

 Forslaget innebærer forskriftsfesting av:

1) krav om medisinsk begrunnelse for alle søknader om godkjenningsfritak og

2) plikt for apotek til å kontrollere at medisinsk begrunnelse er påført søknad om godkjenningsfritak, for legemidler omfattet av notifiseringsordningen.

For legemidler som ikke omfattes av notifiseringsordningen fremgår det uttrykkelig i dagens forskrift at søknad om godkjenningsfritak skal grunngis. For legemidler som omfattes av notifiseringsordingen, er krav om å begrunne søknaden nå ikke uttrykt direkte i forskriften. Det er imidlertid ikke legemiddelfaglige grunner til at det bør være ulike krav til søknaden for de to tilfellene.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er enig i dette forslaget. Vi mener det er viktig å tydeliggjøre at forskriving  av legemidler som kommer inn under notifiseringsordningen også skal begrunnes faglig. Det står ikke spesifisert videre formkrav til slik begrunnelse, men forutsetter at dette ikke skal gjøres på andre måter enn det som allerede eksisterer med dagens e-resept ordning.

Med vennlig hilsen

 

Marit Hermansen                           Torgeir Hoff Skavøy

leder NFA                                           styremedlem