Høring – Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten og endringer i registeringer av ventetid 9.3.20

Til Legeforeningen

9 mars 2020

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten på høring. Forslaget vil innebære endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. 
 
Høringsnotatet inneholder to forslag til lovendringer:  
 
Opphevelse av skillet mellom individuell juridisk frist til utredning eller behandling. Dette gjøres gjennom en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 andre ledd. (Innføring av modell A) 
Det foreslås endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b andre ledd. Forslaget innebærer at det vil fremgå av lovs form at retten til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten er avhengig av forventet nytte av helsehjelpen, og at den forventede ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av helsehjelpen. 
 
I høringsnotatet foreslås det at den individuelle fristen oppfylles ved "første oppmøte". HOD foreslår i høringsnotatet at "første oppmøte" skal forstås slik at utredning eller behandling påbegynnes. Det skal ikke være anledning til å sette opp en time kun med en intensjon om å oppfylle fristen, for deretter å la pasienten vente uforsvarlig lenge på det videre pasientforløp. For at fristen skal være oppfylt, må en reell utredning eller behandling være påbegynt. 
 
HOD vil understreke at forslaget ikke vil endre på hvilke pasienter som skal tildeles rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Forslaget til endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b er av lovteknisk karakter, og handler om å forankre det som fremgår av dagens prioriteringsforskrift § 2 første ledd i lovs form. 
 
 
NFA mener: 
 
NFA støtter tanken om at det bør en endring til for å komme bort fra den utbredte praksisen med at pasienten får en time i spesialisthelsetjenesten for å oppfylle fristen, for deretter å måtte vente lenge på videre utredning eller behandling. Vi mener at sykehuslegene vel er de som vet best hvor skoen trykker, og bør høres i denne saken. En endring i lovverket vil jo ikke fremskaffe mer ressurser i sykehusene, så dette må også hensyntas.  
 
I høringsnotatet er det trukket frem systemer i våre naboland, hvor det ser ut til at pasientene får kortere ventetid og at det kreves mindre administrasjonsarbeid. Det ville være interessant å vite om dette er systemer som er overførbare til Norge.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Marte Kvittum Tangen                Christina Stangeland Fredheim 
leder                                                 styremedlem