Høring – Forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon

Til Legeforeningen

14. mars 2019

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon. I Granvoldplattformen fremkommer det at regjeringen ønsker å fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i abortloven for å følge opp dette.
Departementet foreslår nå å regulere adgangen til fosterreduksjon i en egen bestemmelse i abortloven. Forslaget går ut på at alle begjæringer om fosterreduksjon skal behandles i nemd, uavhengig om inngrepet kan skje før eller etter tolvte svangerskapsuke, og uavhengig av hva som er årsaken til ønsket om fosterreduksjon. Kravet om nemndbehandling foreslås gjeldende både ved reduksjon fra to til ett foster ved alvorlig sykdom, og ved reduksjon fra to til ett foster uten sykdom. Det vil også gjelde ved reduksjon i trilling- eller firlingsvangerskap.
NFA har følgende innspill:
NFA erkjenner at abort aldri er enkelt. Abort handler om liv og død, makt og avmakt, individ og samfunn, etikk og politikk, vitenskap og religion, moralisme og pragmatisme. Teknologisk og medisinsk utvikling skaper nye muligheter og nye dilemma. I dette høringssvaret går vi ikke inn på den generelle diskusjonen om abort. Vi går heller ikke inn på en diskusjon for eller mot fosterreduksjon. Vi slår fast at denne medisinske muligheten finnes, at den er lovlig, og at den innebærer både medisinske, etiske og følelsesmessige utfordringer. Lovendringen handler ikke om fosterreduksjon skal være lovlig eller ikke, men om avgjørelsen skal tas av kvinnen selv eller av en nemnd, uavhengig av om graviditeten er innenfor 12-ukersgrensen for selvbestemt abort.
Ifølge høringsnotatet begrunnes innføring av nemndsbehandling ved fosterreduksjon med at de etiske vurderingene er annerledes enn ved svangerskapsavbrudd ellers fordi spørsmålet ikke er om kvinnen selv skal bestemme om hun ønsker å fullføre et svangerskap og få barn, men om hun også skal ha rett til å velge hvor mange barn hun vil bære fram.
Fagmiljøet som utfører fosterreduksjoner viser til at:
- Norge er alene i Europa om å praktisere offentlig «selvbestemt fosterreduksjon»
- fosterreduksjon er medisinsk kompliserte inngrep som gir økt risiko for også abort av gjenværende foster, og medfører også høyere risiko for kvinnen
- fosterreduksjon er et ressurskrevende og høyspesialisert inngrep som krever erfaring og spesialkompetanse.
- av medisinske grunner anbefales det ikke å gjøre inngrepet før etter 12 uker (som i dag er grensen for selvbestemt abort)
- inngrepet gjøres mens kvinnen er ved bevissthet, og ved abort av frisk tvilling er det legen som velger hvilket foster som aborteres. Det er vanskelig å se for seg at dette ikke oppleves belastende for kvinnen.
Fagmiljøet ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin som utfører fosterreduksjon i Norge tar til orde for nemndsbehandling for å få bedre samsvar mellom lovverket og medisinsk praksis.
Departementet foreslår «at alle begjæringer om fosterreduksjon skal behandles i nemnd. Retten til selvbestemmelse etter § 2 andre ledd skal ikke gjelde ved fosterreduksjon.
Kravet om behandling i nemnd skal gjelde uavhengig av når i svangerskapet inngrepet eventuelt gjennomføres og uavhengig av hva som er årsaken til ønsket om fosterreduksjon.»
I departementets redegjørelse står det bl.a. at «Nemnda skal legge vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin situasjon. Dette gjelder også ved begjæring om fosterreduksjon og innebærer at hun skal gis en reell mulighet til å influere på avgjørelsen i nemnda ved at det blir tatt hensyn til hennes synspunkter og vurderinger. Nemndas avgjørelse bør i størst mulig grad være et resultat av en drøfting av situasjonen mellom kvinnen og nemndmedlemmene. Det understrekes videre at kvinnen er den som vet mest om hvordan hun ut fra sine forutsetninger og livsforhold vil kunne makte å fullføre svangerskapet, fødselen og å dra omsorg for barna.»

NFA mener at flere forhold som krever grundig medisinsk og etisk vurdering kan tale for nemndsbehandling:
- Inngrepet må av medisinsktekniske grunner foretas etter 12.svangerskapsuke.
- Inngrepet er svært komplisert og innebærer fare for gjenværende foster og for kvinnen.
- Inngrepet er høyspesialisert og svært ressurskrevende.
- En viktig funksjon for nemnden er å sikre at kvinnen har fått god informasjon og at hun ikke er utsatt for press fra andre.
- Noen kvinner vil oppleve det som støttende å ikke være alene om å ta avgjørelsen.
NFA mener at følgende forhold kan tale mot nemndsbehandling:
- Kvinnen er den som vet mest om hvordan hun ut fra sine forutsetninger og livsforhold vil kunne makte å fullføre svangerskapet, fødselen og å dra omsorg for barna.
- Mange kvinner opplever nemnd-behandling som dypt problematisk og uverdig, og en tilleggsbelastning i en allerede svært vanskelig livssituasjon.
- Selv om mange nemnder i dag består av dyktige fagfolk som ivaretar kvinnene så godt som mulig, vil dialogen preges av at maktforholdet er skjevt.
- En søknad om fosterreduksjon er ikke en lettvint sak for kvinnen, den vil som regel være basert på grundige diskusjoner med partner, fastlege og fosterlege.
NFA-styret er delt i synet på forslaget til endringer i abortloven.
Noen medlemmer støtter departementets forslag om nemndsbehandling mens noen medlemmer erkjenner at fosterreduksjon innebærer utfordrende etiske og medisinske forhold som tilsier en spesielt grundig beslutningsprosess, men at det må være kvinnen som tar avgjørelsen. De som vil at prinsippet om selvbestemt abort også skal gjelde ved fosterreduksjon fremholder betydningen av at kvinnen og eventuell partner har fått god og grundig informasjon om inngrepets art, mulig risiko for henne og gjenværende foster, samt anledning til en balansert drøfting av situasjonen. Disse medlemmene foreslår å omgjøre nemndsmøtet til et obligatorisk rådgivningsmøte der innholdet i samtalen består av samme elementer som i nemndsbehandlingen, men der det til syvende og sist er kvinnen som tar avgjørelsen.
Uavhengig av om avgjørelsen skal tas av nemnd eller kvinnen selv, mener NFA at det er viktig at nemnd som skal behandle søknader om fosterreduksjon har inngående kjennskap til medisinske og etiske forhold ved denne prosedyren for å kunne informere kvinnen best mulig og oppnå et best mulig beslutningsgrunnlag.

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                                           Anette Fosse
Leder                                                                        Styremedlem