Høring – forslag til endringer i barnevernloven: Kompetanse, varsling til fornærmede eller etterlatte og regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet og rammevilkår for private tjenesteytere i barnevernet 25.05.20

Til Legeforeningen

25. mai 2020

NFA har i dette høringssvaret valgt å kun ta stilling til et av punktene i høringen, nemlig «Regulering av bruk av sakkyndige i barnevernssaker»
I høringsnotatet er det foreslått å lovfeste krav om relevant master for sakkyndige som barnevernstjenesten har engasjert etter barnevernloven § 4-3. Departementet viser til at sakkyndige som benyttes av barneverntjenesten i forbindelse med en undersøkelse minimum bør ha utdanning på tilsvarende nivå som barneverntjenestens egne ansatte. Utover minimumskravet er det i høringsnotatet presisert at det er kommunens ansvar å vurdere hvilken kompetanse den sakkyndige må ha for å utrede saken.
I høringsnotatet er det også foreslått at departementet kan gi forskrift om krav til sakkyndiges mandater, rapporter og egenerklæringer. I en slik forskrift kan det gis noen innholdsmessige minstekrav.
NFA støtter forslaget om å lovfeste krav om relevant master for sakkyndige. Vi mener også det virker hensiktsmessig at departementet stiller noen minstekrav, og at de kan komme med forslag til ulike maler eller oppsett. Dette kan være med på å heve kvaliteten og gjøre arbeidet mer ryddig og strukturert for sakkyndig, og gjøre det oversiktlig også for oppdragsgiver. Det er viktig at eventuelle maler ikke blir for rigide og virker begrensende for innholdet i rapporten. Pga den store kompleksiteten og individualiteten i slike saker, må det også være rom for å uttrykke seg fritt. Vi regner med at dette blir noe å komme tilbake til når forskriften kommer på høring.


Med vennlig hilsen
Marte Kvittum Tangen                           Christina Stangeland Fredheim
leder NFA                                                   styremedlem NFA